Конспект

за теоретичен държавен изпит по

украински езикI. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГIЯ

 

1. Загальна характеристика та класифiкацiя мовних звукiв.

2. Голоснi звуки СУЛМ. Артикуляторна класифiкацiя голосних звукiв. Змiни голосних звукiв у потоцi мовлення (Наголос; Консонантне оточення; Темп мовлення)>

3. Приголоснi звуки. Артикуляторно-акустична класифiкацiя приголосних звукiв. Палаталiзацiя приголосних звукiв. Асимiляцiя i дисимiляцiя приголосних у потоцi мовлення. Спрощення в групах приголосних. Подовження приголосних звукiв.<

4. Поняття про фонему. Фонеми i варианти фонем. Головнi вияви i варiанти голосних фонем. Головнi вияви i варiанти приголосних фонем.

5. Чергування фонем. Найдавнiшi чергування голосних – |о|-|а|, |е|-|i|, |е|-|о|, |i|-|а|, |i|-|и|, |а|-|у|, |е|-|о|-|i|-|и|-|φ|, |а|-|им|-|м|, |а|-|ин|-|ен|-|н|, |jа|-|ен|. Чергування |о| та |е| з |i|. Чергування |о| та |е| з фонемним нулем. Чергування |е|-|о| пiсля шиплячих приголосних та пiсля |j|. Звукосполучення |ри|,|ли| - |ро|,|ло| - |р’i|,|л’i|. Чергування |i|-|i| та |у|-|ў|-|в|.

6. Чергування приголосних фонем. Чергування задньоязикових |к|, |х| i глотк. |г| iз шиплячими |ч|, |ш|, |ж|. Чергування |к|, |х|, |г| iз |ц’|, |с’|, |з’|. Чергування твердих i м’яких передньоязикових вiдповiдникiв. Чергування передньоязикових зубних приголосних iз шиплячими перед |j|. Чергування однiєї приголосної фонеми iз звукосполученням з двох приголосних.II. МОРФЕМНА СТРУКТУРА СЛОВА

 

9. Поняття морфеми. Корiнь слова. Слова спiльного кореня. Основа слова i закiнчення (флексiя).

Афiкси. Типи афiксальних морфем. Словотворчi i граматичнi афiкси. Змiни в морфемнiй будовi слова.III. МОРФОЛОГIЯ

 

9. Предмет i основнi поняття морфологiї. Частини мови i принципи видiлення їх.

10. Граматичне значення. Граматична форма. Граматична категорiя. Основнi способи вираження граматичних значень в УМ.

11. Iменник. Загальне значення i граматичнi ознаки. Семантико-граматичнi категорiї iменника. (Iндивiдуальне/загальне; Конкретне/абстрактне; Збiрнiсть/одиничнiсть; Iстота/неiстота; Речовинність). Граматичнi категорiї iменника. Категорiя роду. Категорiя числа. Sg. t., Pl. t. Категорія відмінка. Подiл iменникiв на вiдмiни.

12. Основнi значення окремих вiдмiнкiв.

13. Прикметник. Повнi i короткi прикметники. Розряди прикметникiв за значенням. Ступенi порiвняння якiсних прикметникiв.

14. Числiвник. Розряди числiвникiв за значенням, за будовою i граматичними ознаками.

15. Займенник. Групи займенникiв за значенням.

16. Дiєслово. Значення i граматичнi ознаки. Двi основи дiєслова.

Категорiя виду. Творення корелятивної видової пари. Семантико-граматичні категорії дієслова. Категорiя перехiдностi/неперехiдностi. Категорiя дiєслiвного стану. Граматичні категорії дієслова. Категорiя особи. Безособовi дiєслова. Категорiя часу. Категорiя способу.

17. Дiєприкметник.

18. Дiєприслiвник.

19. Прислiвник. Розряди прислiвникiв за значенням.

20. Прийменник.

21. Сполучник.IV. СЛОВОТВIР

 

22. Словотвiрна структура слова в УМ. Поняття твiрної основи. Словотвiрне значення слова. Словотвірний тип. Продуктивність словотвірного типу.

23. Способи словотвору. Осново- i словоскладання. Абревiацiя. Неморфологiчнi способи словотвору – морфологічно-синтаксичний лексико-синтаксичний, лексико-семантичний.V. ЛЕКСИКОЛОГIЯ

 

24. Предмет лексикології. Слово як одиниця мови. Значення слова і поняття. Багатозначність слів. Типи переносних значень слів.

25. Омонімія. Синонімія. Антонімія.

26. Українська лексика з огляду на її походження.VI. СИНТАКСИС

 

27. Визначення синтаксису. Синтаксичнi одиницi. Речення. Словосполучення. Мiнiмальна синтаксична одиниця.

28. Визначення простого й складного речення. Елементарнi i неелементарнi (ускладненi) речення. Двоскладнi i односкладнi речення. Види двоскладних і односкладних речень. Нечленовані речення.

29. Принципи класифікації складних речень. Види складних речень. Складносуряднi i складнопiдряднi речення. Способи поєднання предикативних одиниць в складному реченні. Сполучники і сполучні засоби.

30. Види складносурядних речень – зiставнi, єднальнi, протиставнi, роздiловi. Способи поєднання предикативних одиниць в ССР. ССР закритої та відкритої структури.

31. Види складнопідрядних речень. Способи поєднання предикативних одиниць в складнопідрядному реченні. СПР розчленованої і нерозчленованої структури.

32. Синтаксичні зв’язки. Предикативний зв’язок. Пiдрядний зв’язок (Узгодження, прилягання, керування). Сурядний зв’язок. Подвійний і недиференцiйований зв’язки.

33. Головні члени речення. Пiдмет. Види підмета. Морфологічні засоби вираження підмета. Присудок. Види присудка і способи вираження. Дiєслiвний присудок. Iменний присудок. Головний член односкладних речень. Види. Морфологічні засоби його вираження.

34. Другорядні члени речення. Морфологічні засоби їхнього вираження. Прикладка.

 

Лiтература:

 

  1. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Київ, 1969.

  2. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Київ, 1969.

  3. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Київ, 1972.

  4. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. К., 1973.

  5. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. К., 1973.

  6. А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін. Сучасна українська літературна мова. За ред. А. П. Грищенка. — 3-тє вид., допов. — К.: Вища шк., 2002.

  7. І. Вихованець. Граматика української мови. Синтаксис. К., 1993.

  8. Л. Ю. Шевченко, В. В. Рiзун, Ю. В. Лисенко. Сучасна украïнська мова. Київ: Либiдь, 1993.

  9. М. Я. Плющ. Сучасна українська лiтературна мова.Пiд ред. М. Я. Плющ. Київ: Вища школа, 2001, третє видання, стереотипне.

  10. О. Микитюк. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма. Львів: Вид. Львівської політехніки, 2010.