АНТРОПОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

История на идеите

 

Антропологията – наука за човека и културата

Интересът към Другия в Античността

Човек и общност: средновековни модели за социален и вселенски ред

Култура, нация, цивилизация: антропологичните идеи на Новото време

Държава, нация, народна култура. Начала на специализирания изследователски интерес в България
Българската фолклористика и етнография през 20 в.

 

 

Организация и институции в традиционната култура

 

Традиционният календар като културна система. Митологични проекции и социални идеологии

Празникът и делникът: организация на времето в традиционната култура

Обредът: конструиращата сила на мита в колективната култура

Човек и култура: особености на традиционната семейна обредност


Ролята на словото

 

Историческият епос и механизмите на конструиране на фолклорната история. Хайдушки и исторически песни

Съзидателният потенциал на юнашкия епос: принципи на изграждане на културната идентичност
Юнакът и светецът като културни герои в преданията и религиозните разкази

Човекът и магическата сила на словото
Видимият и невидимият свят в баладата
Ние и другите: легендата в българския фолклор

Същност и особености на вълшебната приказка
Библиография:


Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. (В 2 тома). С.: АИ „Проф. М. Дринов”, 1996.
Беновска-Събкова, Милена. Змеят в българския фолклор. С.: АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995.
Бочков, Пламен. Увод във фолклорната култура. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2002.
Вакарелски, Христо. Български погребални обичаи. С., 1990.
Вакарелски, Христо. Етнография на България. С.: Артграф, 2007.
Вердери, Катрин. Проектът "Franglus" антропология и източно-европейската етнография : Перспективи за синтез. // Българска етнология, № 1-2, 2009, с. 143-147.
Вуков, Николай. Родствени отношения в българския юнашки епос. С.: БАН, 2008.
Георгиев, Минчо (съст.). Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник. С.: АИ „Проф. М. Дринов”, 2008.
Георгиева, Албена. Разкази и разказване в българския фолклор. С.: Фигура, 2000.
Динеков, Петър. Български фолклор. С.: Български писател, 1990.
Живков, Тодор. Увод в етнологията. Пловдив: ПУ „П. Хилендарски”, 2000.
Иванова, Радост. Българската фолклорна сватба. С.: БАН, 1984.
Иванова, Радост. Епос, обред, мит. С.: БАН, 1992.

Българска народна култура. С.: Наука и изкуство, 1981.
Обреди и обреден фолклор. С.: БАН, 1983.
Папучиев, Николай. Културна антропология: История на идеите. Т. 1. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014.

Ловци на умове. Лекции по антропология. С.: НБУ, 2001-2003.

Папучиев, Николай. Културна антропология: Слово, обред, обичай. Т. 2. С.: УИ „Св. Климент
Охридски“, 2016.
Парпулова, Любомира. Българските вълшебни приказки: Въведение в поетиката. София: Издателство на БАН, 1978.
Попов, Рачко. Светци близнаци в българския народен календар. С.: БАН, 1991.
Проп, Владимир. Исторически корени на вълшебната приказка. С.: Прозорец, 1995.
Проп, Владимир. Морфология на приказката. С.: ИК „Захари Стоянов”, 2001.
Речник на термините от словесния фолклор. Praha, 2013.
Шишманов, Иван. Избрани съчинения в 2 тома. С.: БАН, 1965.