До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с предстоящото на 4.11.2020 г. заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Намираме се в сложна ситуация. От една страна, ПУДСУ ни задължава да провеждаме заседания на Общото събрание на факултета ежегодно. От друга, съгласно актуална към 30 октомври 2020 г. заповед на министъра на здравеопазването във форуми като конференции, семинари и под. могат да участват не повече от 30 човека, а членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии са 160 (от които 130 преподаватели, 2 административен и помощен персонал, 27 студенти и 1 докторант). От трета страна, вероятността обявените противоепидемични мерки да бъдат облекчени или премахнати до края на годината, изглежда нереалистична, което обезсмисля отлагането на заседанието. При тези условия се налага да проведем дистанционно поне част от обявеното за 4 ноември т.г. заседание на ОС на ФСФ и да изпълним неотложните задачи от предварително обявения дневен ред. За целта ще използваме електронната поща. Създаден е специален електронен адрес:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Паролата за вход в пощенската кутия преподавателите ще получат своевременно от своите катедрени ръководители, а студентите – от председателя на Студентския съвет на студентите от ФСФ.

Първата ни неотложна задача е да се запознаем с отчетния доклад на деканското ръководство за изминалата година, да го обсъдим и евентуално – приемем. Молим да се запознаете предварително с доклада, който вече можете да намерите на сайта на факултета. На горепосочения електронен адрес молим, след като на 4 ноември в 10.00 ч. председателят на ОС обяви началото на заседанието, от 10.00 до 11.00 ч. да изпращате своите изказвания и въпроси по доклада. От 12.00 до 14.00 ч. ще очакваме отговорите на деканското ръководство, а от 14.00 до 16.00 ч. молим да гласувате със „за“, „против“ или „въздържал се“ относно приемането на отчетния доклад на деканското ръководство за изминалата година. Гласуването на доклада ще приемем като своеобразна регистрация на участниците в заседанието на ОС.

Втората ни задача, която не търпи отлагане, е да попълним състава на ФС на ФСФ. Трябва да изберем нов член на ФС от квотата на нехабилитираните, тъй като съгласно ПУДСУ мандатът на доц. Ст. Стойчев, избран от квотата на главните асистенти и на асистентите за член на ФС, поради хабилитацията на колегата се прекратява предсрочно с първото заседание на ОС на ФСФ след датата на избора му за доцент. Тъй като изборът на членове на ФС е таен и не може да се проведе дистанционно, ще се проведе в рамките на същото заседание на ОС на 5 ноември, четвъртък, в кабинет 247А (Ректората) от 10.00 до 16.00 ч. Напомням, че всеки регистрирал се за участие в заседанието член на ОС има право да гласува, както и че има право да гласува за неограничен брой кандидати. Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на страницата на факултета и/или по пощата на горепосочения електронен адрес не по-късно от 9.00 ч. на 6 ноември. Опитът ни с подобни избори сочи, че е малко вероятно някой от кандидатите да събере повече от половината от гласовете на имащите право да гласуват, каквото според ПУДСУ е условието да бъде избран кандидат при първото гласуване. Ето защо в рамките на същото заседание на ОС ще проведем, ако се налага, второ гласуване за попълване състава на ФС от квотата на нехабилитираните преподаватели на 6 ноември, петък, в 247А от 10.00 до 16.00 ч. (Аудитория 247А е оборудвана с бактерицидна лампа за прочистване на въздуха, която може да работи в присъствието на хора, т.е. не отделя озон.)

Студентският съвет на студентите от ФСФ на свое заседание е приел да бъде прекратен предсрочно мандатът на досегашния член на ФС на ФСФ от квотата на студентите, и е избрал нов свой представител във ФС. Молим чрез явно гласуване да потвърдите избора на студентите на техен представител в състава на ФС на ФСФ, като изпратите мейл на по-горе посочения електронен адрес.

Следващата задача – избор на нов член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите на мястото на доц. Ст. Стойчев, чийто мандат се прекратява предсрочно поради същата причина и по същия механизъм като гореизложените – не е от компетенциите на ОС на ФСФ, а на общността на нехабилитираните преподаватели във факултета. Тъй като Правилникът на Университета „мълчи“ по важни въпроси, като например кой организира събрание или „нарочни избори“ на общностите, обръщаме се към общността на главните асистенти и на асистентите с предложение да се възползват от възможността да гласуват за свой представител в университетското ОС паралелно с гласуването за избор на нов член на ФС. Изборът на член на ОС на СУ не предполага балотаж, защото за избран се смята кандидатът, събрал най-много гласове. Напомняме, че изборите на представители в ОС на СУ се считат за валидни, ако в тях са участвали не по-малко от половината от списъчния състав на представляваната общност.

Бюлетините за предстоящите избори ще бъдат изпратени на посочения по-горе електронен адрес, за да може всеки да ги попълни предварително и така да съкрати максимално престоя си в кабинета, определен за място на гласуването.

Уважаеми колеги, явно е, че предстоящото заседание на нашето ОС ще е необичайно. Даваме си сметка, че в така предложената негова организация сигурно могат да бъдат намерени немалко укорими (без)действия, като необсъждане и неприемане на дневния ред, промяна на предварително обявения дневен ред (отпадане на т. 2) и др. Но се надяваме да проявите разбиране за необходимостта да действаме във форсмажорни обстоятелства, да запазите споделянето на евентуалните си забележки за следващото – надяваме се, присъствено – заседание и участвайки в заседанието на 4 ноември, да допринесете за това да бъдат удържани академичният ни живот и достойнство в граници, непристъпни за биологични феномени.

 

 

30 октомври 2020 г.                                                  Председател на ОС на ФСФ

                                                                                    проф. дпн Адриана Дамянова

                                                                                  Зам.-председател на ОС на ФСФ

                                                                                    доц. д-р Добромир Григоров

 

 

Съобщение във връзка с гласуването за избор на член на ФСФ, проведено на 5 ноември 2020 г.