Магистърска програма: Език. Култура. Превод (неспециалисти)

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Професионална квалификация: магистър по руска филология

 

Учебен план

 

Програмата е адресирана към кандидати, придобили бакалавърска или магистърска степен в нефилологическа специалност, които проявяват задълбочен интерес към руския език и култура. Магистрантите получават същата квалификация като завършилите двусеместриалната програма "Език. Култура. Превод", но обучението им включва един подготвителен семестър с общофилологически курсове и базови учебни дисциплини за специалност руска филология.

 

church_Russia

Цели и учебно съдържание

Магистърската програма цели да изгради знания и умения за осъществяване на експертна дейност в областта на руския език, както и за квалифициран превод на художествени, специализирани и делови текстове. Лекционните курсове представят най-авторитетните направления в изследването на езика в синхронен и диахронен аспект. В центъра на вниманието са актуални въпроси на съпоставителната лингвистика, лингвокултурологията, теорията и практиката на превода. Учебното съдържание е базирано на широк интердисциплинарен подход.Приложна насоченост

Програмата включва редица учебни дисциплини с приложен характер (Специфика на деловия превод, Преводачески практикум, Рекламен дискурс и превод и др.), които в значителна степен обогатяват практическите умения на студентите. Чрез работата с различни по жанр текстове те се научават творчески да използват усвоените преводачески техники.

Магистрантите имат възможност да повишат езиковата и социокултурната си компетентност по време на едномесечен стаж във филологическия факултет на Московския държавен университет “М.В. Ломоносов”. Той включва индивидуални консултации с преподаватели във връзка с разработваната магистърска теза, посещение на лекции и семинари, работа в библиотеки и др.

 

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма се реализират успешно като писмени и устни преводачи, специалисти с руски език в културни институции, преводачески и туристически агенции, държавната администрация, международни компании и др.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

 1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Среден успех от курса на обучение и от държавните изпити за бакалавърска степен не по-нисък от добър (4.00).

3. Познания по руски език, съответстващи на ниво B1. Ако не бъде представен документ (диплома от езикова гимназия или сертификат), нивото на владеене на езика се проверява чрез тест в деня на събеседването за прием в магистърската програма.

4. Кандидатите се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането за места, субсидирани от държавата, става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от събеседването и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

 

Учебен план (в сила за випуск 2014/2015 г.)

 

 

Учебен план

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

Задължителни

Увод в общото езикознание

30

 

I (зимен)

Увод в литературната теория

30

 

I (зимен)

Практически курс по руски език

 

90

I (зимен)

История на руския език

30

 

I (зимен)

Съвременен руски език

(теоретичен курс)

90

 

I (зимен)

Руски фолклор и стара руска литература

30

 

I (зимен)

Руска литература (ХVІІІ – ХХІ век)

90

 

I (зимен)

Лингвистика на текста

30

 

II (летен)

Двуезична лексикография

30

 

II (летен)

Развитие на книжовния език през XX-XI век

30

 

II (летен)

Преводът като интеркултурна комуникация

30

 

II (летен)

Магистърски семинар

30

 

II (летен)

Съпоставителна лингвистика

90

 

III (зимен)

Лингвокултурология

   

III (зимен)

Историческа лексикология и лексикография

30

 

III (зимен)

Исторически синтаксис

30

 

III (зимен)

Специфика на деловия превод

30

 

III (зимен)

Преводачески практикум

 

30

III (зимен)

Избираеми (Всеки студент трябва да събере общо 12 кредита от 6 избираеми дисциплини)

Рекламен дискурс и превод

30

 

II (летен)

Съвременни морфологични теории

30

 

II (летен)

Въпроси на руското словообразуване

в исторически аспект

30

 

II (летен)

Нови научни приноси в палеославистиката

30

 

IIІ (летен)

Ръкописни традиции и езикови контакти

на православните славяни

30

 

IIІ (летен)

Лингвопрагматика и междукултурен диалог

30

 

IIІ (летен)

Езикова картина на света

30

 

III (зимен)

Текстология на средновековните славянски ръкописи

30

 

III (зимен)

Проблеми на превода на текстове от хуманитарната

сфера

30

 

III (зимен)

Специфика на превода на художествен текст

30

   

Стилистика на текста

30

 

III (зимен)

Психолингвистика

30

 

III (зимен)

 

КОНСПЕКТ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ/СЪБЕСЕДВАНЕ

Събеседването се провежда на руски език и протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да мотивират избора си на магистърска програма „Език. Култура. Превод”;

- да представят областта на научните си интереси;

- да споделят вижданията си за спецификата на преводаческата дейност и компетенциите, които трябва да притежават преводачите от и на руски език;

- да разкажат за плановете си за професионална реализация.

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

доц. д-р Силвия Петкова

тел.: 029308 469, 029308 206

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.