ПРОГРАМА

СИД: ОБРАЗОВАНИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ

 

       /продължителност – 30 часа/

 

 

ЛЕКЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 16.30 Ч. В АУД. 247 А.

        ПРЕПОДАВАТЕЛ: ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР АТАНАСОВ 

Е-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СИД Е МЕТОДИЧЕСКИ. ПРИЗНАВА СЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ.

 

 

Анотация: Курсът предлага интерпретация на културата и културните различия, културен диалог, интегрирация и де/сегрегация. Лекциите представят следните проблемите език, етнос, религии, нации, медии през призмата на образователните политики в България и ЕС. (Не)успехите на мултикултурализма. (Не)успехите набългарското образование. Ключова тема – образование и интеркултурният диалог.

 

 1. Колективна памет, литература, образование.
 2. Език, етнос, религия, култура - теория и практика на разнообразието.
 3. Нация, национална идентичност; национализъм.
 4. Автентичност, идентичност, мултикултурно образование.
 5. Образование и дискурси на културата. Диалог между културите.
 6. Европа на нациите, образованието и дигиталното общество.
 7. България, Балканите и диалогът между културите.
 8. Култури, образование, медии, политики.
 9. Литературното образование в политическа и медиина среда.
 10. Образованието по литература в мултиетническа среда.
 11. Законодателство, теория и практика на интеркултурния диалог.
 12. Мултикултурализъм, образование, социална етика.
 13. Образователни измерения на публичността.
 14. Гражданско общество, литературно образование, социален диалог.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Бауман, З. Есета за постмодерната нравственост. С., 2000;
 2. Гатоу, Дж. Оръжия за масово обезличаване. С., 2011.
 3. Гелнър, Ъ. Нации и национализъм. С., 1999;
 4. Крейпо, Р. Културна антропология, С. 2000 г.
 5. Лиотар, Ж.-Фр. Постмодерната ситуация. С., 1996;
 6. Минков, М. Защо сме различни?. С., 2004.
 7. Рикьор, П. История и истина. С. 1993.
 8. Тейлър, Ч. Безпокойства на постмодерността. С. 1999;
 9. Тейлър, Ч. Мултикултуризъм. С. 1999;
 10. Тодоров, Цв. Живот с другите, С. 1998;
 11. Тодоров, Цв. Страхът от варварите, С. 2009;
 12. Смит, А. Националната идентичност. С., 2000;
 13. Халбвакс, М. Колективната памет. С., 1996
 14. Хофстеде, Х. Култури и организации. С., 2001.
 15. Хофстеде, Х. и др. Изследване на културата. С., 2003.