СИД “ДИСКУРС И ДИСКУРСНА КОМПЕТЕНТНОСТ”

 

 

Хорариум: 30 часа лекции

Лектор: проф. д-р Ангел ПЕТРОВ

 

                   Анотация

 

                СИД-ът е предназначен за студенти от специалностите българска филология и славянска филология, редовно обучение. Провежда се през зимния семестър на учебната година.

                 В лекциите се обосновават схващания за същността и функциите на понятиятадискурс, дискурсен анализ, дискурсни техники и дискурсна компетентност. Студентите овладяват алгоритъма за дискурсен анализ и начините за прилагането му при оценяване качествата на устни и писмени дискурсни типове, възприемани и създавани от подрастващите. Цел на СИД-а е филолозите да се запознаят с възможностите, които обучението по български език предлага за усъвършенстване на комуникативните умения на младата личност.

                “Дискурс и дискурсна компетентност” е избираема дисциплина, която студентите посещават, за да придобият учителска правоспособност.

 

 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

 

1. Проблемът за дискурса, дискурсния анализ, дискурсните техники и дискурсната компетентност в теорията и практиката на обучението по български език. Фактори, от които се определя значимостта на проблема.

2. Същност и функции на понятието за дискурс в съвременната хуманитаристика.

3. Отношения между реч и дискурс, между текст и дискурс.

4. Дискурсна типология. Принципи за класификация на дискурсните типове.

5. Педагогически дискурс. Същност и разновидности.

6. Дискурс на преподавателя, дискурс на учениците, дискурс на учебниците и учебните помагала.

7. Дискурсният анализ в обучението по български език.

8. Алгоритми за дискурсен анализ.

9. Дискурсният анализ като учебен похват.

10. Дискурсният анализ като средство за оценяване резултатността на урока по български език.

11. Техники за изграждане на дискурса. Същност и функции.

12. Видове дискурсни техники - разказване, описване, разсъждаване.

13. Дискурсни грешки. Принципи за класификация на дискурсните грешки.

14. Дискурсна компетентност на учениците. Същност и функции.

15. Равнища в дискурсната компетентност на учениците.

16. Критерии за оценка на дискурсната компетентност.

17. Похвати за развиване на дискурсната компетентност.

 

                ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

 

          Петров, Ангел. Дискурсният анализ в обучението по български език 5.- 8. клас. Булвест 2000, 2000 г.

          Петров, Ангел. Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език. Булвест-2000, 2002 г.