Женските персонажи в българската възрожденска белетристика

 

Специалност - Българска филология

Образователно-квалификационна степен – бакалавър, магистър

Вид обучение - редовно

 

 

Лекции – 30 ч.

 

Д-р Мариана Кирова

 

Анотация

Курсът цели да въведе студентите в литературната специфика на Българското възраждане, когато в творбите на писателите, наред с традиционните мъжки образи, възникват женски персонажи. Ще бъдат разгледани предпоставките за появата на новите образи, благодарение на които литературата ни навлиза в нов художествен етап.

Ще бъде представена спецификата при възприятието на жената и мястото й на Балканите в социален и културен аспект. Ще бъде отделено внимание на влиянието на религиите, традициите и икономическото развитие. Обект на анализ ще бъде генезисът за идейната мотивация на творците за еманципиране на българката, който се корени най-малко в две насоки – активизиране на националноосвободителните нагласи и хуманизиране на обществените отношения.

Ще бъдат откроени непознатите до този етап художествени похвати, чрез които са изградени новите персонажи, като специално място ще бъде отделено на психологизирането и междутекстовите връзки.

 

Форми и методи на оценяване:

Текуща оценка

Курсова работа

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Художествени и морално-етични възгледи за жената през Възраждането в социален и културологичен аспект

2

2.

Българската жена и нейната различност на Балканите

2

3.

Публицистични постановки на Любен Каравелов        

2

4.

Българката от епохата на Османския период - Васил Друмев, Илия Блъсков

2

5.

Елементите на натурализъм като реакция срещу сантиментализма в литературата

2

6.

Въвеждане на женски образи като второстепенни персонажи.

2

7.

Метаморфозата на българката – жертва и боркиня

2

8.

Женските образи като главни персонажи – новаторство във възрожденската белетристика. Повестта „Турски паша” на Любен Каравелов.

2

9.

Първо психологизиране в българската литература чрез женските персонажи

2

10.

Женските образи – носители на идейната мотивация за национално освобождение.

2

11.

Модерни възгледи за ролята на жената. „Крива ли е съдбата” на Любен Каравелов.

2

12.

Критика на възрожденските творци към жената, приела „удобното робство”.

2

13.

Мотивът за ролята на жената при възпитанието. Синове борци или предатели?

2

14.

Междутекстови връзки на женските образи в белетристичните творби от Възраждането

2

15.

Възрожденските героини – основа на традиция в изграждането на женските образи в Новата българска литература.

2

 

Литература

Автори и произведения

 

 1. Блъсков, Илия. „Изгубена Станка”.
 2. Друмев, Васил. Нещастна фамилия”.
 3. Каравелов, Любен.

Повести и разкази - „Турски паша”, „Неда”, „Войвода”, „Дончо”, „Крива ли е съдбата?”, „Наказал я бог”, „Стана”, „Прогресист”;

Мемоари - „Записки за България и за българите”;

Публицистика -„Г. Шопов за възпитанието на жените”).

4. Ботев, Христо. Публицистика – „Обрезание на жените”, „Турците и техните жени, султанът и неговият харем …”,

5. Стоянов, Захари. „Четите в България” - „Черти из живота и списателската дейност на Любен Каравелов”.

 

Критическа литература

 

 1. Аретов, Николай. Българското възраждане и Европа. С., 1995.
 2. Аретов, Николай. Национална митология и национална литература. С., 2006.
 3. Александрова, Надежда. Места без любов: дом и харем в българската предосвобожденска белетристика. В: Места на любовта (В текстовете на десет източноевропейки). С, 2007.
 4. Георгиев, Никола. Прочит и прочити. Литературознание на неограничените възможности. Велико Търново. 2003.
 5. Капралова, Недка. И ще господства мъжът ти над теб. С,. 2012.
 6. Кирова, Милена. Сънят на Медуза. Психоанализа на българската литература. С., 1997.
 7. Кирова, Милена. Библейската жена. Механизми на конституиране, политики на изобразяване в Стария завет. С., 2005.
 8. Пенев, Боян. История на новата българска литература. Т. IV. С., 1978.
 9. Радев, Иван. Българска възрожденска литература. С.,1980.
 10. Станева, Катя. Жените в литературната публичност на Възраждането. В: Капралова, Надка, Господинов, Данчо. Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. С., 2009
 11. Топалов, Кирил. Възрожденци. С., 1999.
 12. Чернокожев, Николай. Любен Каравелов и българското възрожденско време. С.,1995.