Клетвата: традиции, иновации и начини на изразяване

Доц. д-р Ива Трифонова (КМНЦ, БАН)

 

Резюме: Курсът предлага поглед към българската култура чрез комплексно изследване на документираните традиционни клетвени ритуали. За тази цел ще се проследи развитието на българските клетвени изрази в съпоставка със съществуващите древни юридически практики и обичаи ‒ основно чрез тяхното отразяване в историческото развитие на лексикалната система на българския език. Лексикалната система на всеки отделен език се схваща като система на строго кодиране на смисъл, възприемане и култура, изразени и в социалната структура на човешкото общество. Българският народ, видян във всичките си говорни области, чрез синтез и семантиката също съхранява в изконния си книжовен езиков фонд своите традиции и заложени закони за развитие. Така е възможно произходът на българските клетвени изрази да бъде осмислен и потърсен в основата на балканските, славянските, индоевропейските езикови системи, проследени в развитието на отделните вече и обособени култури.

 

  1. Клетвата – значение и съдържание (2 ч.)
  2. Клетвата в митологичното мислене и като част от традиционната култура, възможностите на етимологията (2 ч.)
  3. Клетвата в Древна Гърция (2 ч.)
  4. Клетвата в Рим (2 ч.)
  5. Клетвата според библейския текст (2 ч.)
  6. Лексеми за клетва, документирани в старобългарския език и тяхното развитие в съвременните славянски езици (8 ч.)
  7. Клетвата в българското обичайно право (2 ч.)
  8. Клетвени обичаи, описани в българската литература (2 ч.)
  9. Лексеми за клетва в българските говори – значение, произход, съдържание (8 ч.)