УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

по дисциплината

История на българската криминална литература

 

Вид обучение: …редовно

Извадка от учебния план

Наименование на дисциплината

 

Хорариум

 

ECTS-

кредити

 

Форма на заключителен контрол

Лекции

История на българската криминална литература

30

       

Курсова работа – кратък текст върху роман по избор

 

Анотация

 

Курсът представя българския криминален роман в неговата цялост – от първите опити през ХІХ в. през неговото развитие на приливи и отливи през целия ХХ в. Начало дефинира жанровете, свързани с престъпленията и разследването; особеностите им се разглеждат в контекста на връзките с чуждите литератури и преводите. Специално внимание се отделя на проблема за разслоението на литературата по оста високо – ниско. Друг акцент в курса са идеологическите послания на криминалните романи, връзките на тези послания с настроенията на публиката и съвпадането / разминаването с доминиращите идеи на времето.

Курсът представя някои от характерните български образци на жанра, някои от които представят класици на българската литература в неочаквана светлина

 

Форми и методи на оценяване:

Текуща оценка

Курсова работа


Лекционен курс

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Престъплението в литературата. Стратификация на литературата. Моделите на популярната и тривиалната литература.

2

2.

Поруганото семейство. Злодеяние и възмездие във възрожденската книжнина

2

3.

След Освобождението. Криминални авантюри и борба за свобода. Спомени от турските затвори Преводната литература между Едгар По и Едгар Уолъс

2

4.

XХ век и неговите злодеяния. Българинът също може да бъде престъпник. Антон Страшимиров и Георги Стаматов

Между „Хитрец” и „Нечиста сила”. Елин Пелин

2

5.

Пътеки на неуловимото. Криминалните мотиви у диаболистите

2

6.

Закон и морал. Добри Немиров

2

7.

Благородни разбойници. Йордан Йовков

2

8.

Окървавената нива. Изображения на престъплението в „Татул” и „Снаха” на Георги Караславов

2

9.

Терористи, заговорници и политически убийци

2

10.

В царството на социалистическия реализъм. „Синкретичен” период

2

11.

Шпиономания. Плахо реабилитиране на жанра. Павел Вежинов, Андрей Гуляшки и Богомил Райнов

2

12.

Нашият човек в Европа. Андрей Гуляшки и Богомил Райнов

2

13.

В сянката на Авакум Захов и Емил Боев

2

14.

Криминални мотиви във „високата” литература

Милиционерският роман на Йордан Радичков

2

15.

80-те години. Нови търсения и стари схеми

Накъде задуха вятърът на промените?

2

  

Съставили програмата:

Проф. дфн Николай Аретов

 

Литература:

Списъкът с източниците да съдържа задължително и заглавия от последните 5 години, както и на автора на програмата (има голямо значение за четвъртия критерий). Може да се посочват и интернет ресурси.

 

Аретов, Н. Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления. София: Кралица Маб, 2007.

Рабинович, П. Завъртането на стъкления ключ: популярната белетристика като стратегия на четене. - Литературна мисъл, 1991, № 5-6.

Райнов, Б. Масовата култура. С.: Наука и изкуство, 1974.

Рот, Ю. Четива за всички: българският тривиален роман между Освобождението и Първата световна война. - В: Втори международен конгрес по българистика. Българската литература след Освобождението. С.: БАН, 1988.

Чапек, К. Холмсиана или за криминалната литература. - Литературна мисъл. 1988, № 6.

Шкворецки, Й. Апология или завръщане на детективския жанр към поезията. - Литературна мисъл, 1990, № 9.

The literature of Crime and Detection. Аn Illustrated History from Anticquity of the Present” by Waltraud and Brice Cassiday. Edition Leipzig, 1988.

Учебната програма е приета с решение на катедрен съвет протокол N……..…/……….год.