Глаголицата до XIII век

 

доц. д-р Андрей Бояджиев

Хорариум: 30 часа лекции

Време: летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Аудитория: студенти редовно обучение

 

Анотация

Курсът проследява развитието на глаголическата писменост от първите запазени писмени паметници до XIII век. Отделя се внимание на въпросите за състава на глаголическата азбука и на нейното развитие в ранната славянска култура. Анализират се формите на глаголическите букви. Прави се опит за типологическа характеристика на глаголическото писмо. Особен акцент се поставя върху методите за реконструкция на незапазени на глаголица текстове.

Оценката се формира от представянето на писмена курсова работа върху конкретна тема.

 

Литература

Велчева, Боряна. 1983. Старите български ръкописи и техният език. София: Наука и изкуство.

Джурова, Аксиния. 1981. 1000 години българска ръкописна книга. София: Свят

Джурова, Аксиния. 1997. Въведение в славянската кодикология. София: Софийски университет.

Добрев, Иван. 2007. Глаголицата. София: Slavia Verlag.

Иванова-Мавродинова, Вера, Лиляна Мавродинова. 1999. Украсата на старобългарските ръкописи до края на ХІ в. Кирило-Методиевски студии 12. 5-86.

Иванова, Климентина. 1983. В началото бе книгата. София: Ариадна.

Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1-4, София, 1985-2003.

Куев, Куев. 1979. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София: Наука и изкуство.

Попконстантинов, К., О. Кронщайнер. Старобългарски надписи. Т. І, Die slawishen Sprachen, 36/1994. T.II, 52/1997.

Славянска палеография и дипломатика. Т. 1. София: CIBAL, 1980. Т. 2, София: CIBAL, 1985.

Ягич И. В. 1911. Глаголическое письмо. (Энциклопедия славянской филологии, в. III). Санкт-Петербург.

Miklas, Heinz (Hrsg.). 2000. Glagolitica: zum Ursprung der slavischen Schriftkultur, Wien: ÖAW.

Vajs, Josef 1932. Rukovet hlaholske paleografie. Uvedení do knizního písma hlaholskeho. V Praze.