ПРОГРАМА

СИД: ТЕХНИКИ НА ПИСАНЕТО
/продължителност – 30 часа/

Анотация: Курсът предлага обобщение на основните характеристики на литературния дискурс от гледище на херменевтиката и методиката на литературното образование. Лекциите са стуктурирани така, че не засягат проблематиката на творческото писане. Те запознава с основните аспекти на писането, писмените жанрове и критическото мислене в типологията на литературно-образователната комуникация. Проблематиката полага техниките на писане в контекста на публичността.

 1. Обща характеристика на курса. История и теория на интелектуалното действие.
  2. Основни характеристики на писмения текст. Лингвистични и философски аспекти.
  3. Словесност – език - текст – творба - интерпретация. Писмо.
  4. Творба и литературно пространство.
  5. Теория на четенето. Четене и общуване.
  6. Херменевтични дистанции. Школи на интерпретацията.
  7. Разбиране. Статус и структура на читателя.
  8. Критическото мислене.
  9. Писане. Структура и проявления на homo scribens.
  10. Писане и творба. Поетики на писането.
  11. Жанрове на писането. Писане и конвенции. Творческо писане.
  12. Академичното писане. Академична критика.
  13. „Женско” писане.
  14. Отвъд писането. Аспекти на публичността.
  15. Пишещия аз и публичността.

   

  БИБЛИОГРАФИЯ:
  1. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. С., 1997;
  2. Гадамер, Х.-Г. Актуалност на красивото. С., 2000;
  3. Рикьор, Пол. Конфликтът на интерпретациите, С., 2000;
  4. Рикьор, Пол. От текста към действието, С., 2000;
  5. Бланшо, М. Литературното пространство. С., 2000;
  6. Бард, Р. Разделението на езиците. С., 1995;
  7. Хабермас, Ю. Философия на езика. С., 1999;
  8. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа. С., 1999;
  9. Кинг, Стивън. За писането. Мемоари на занаята. С., 2006