СВЕТЦИ И СВЯТОСТ В SLAVIA ORTHODOXA

 

 

Доц. д-р Илиана Чекова

 

  1. Светци и святост в славяно-византийския ареал. Типология на светците и житията в Slavia Orthodoxa: в средновековна България, Рус и Сърбия. Светци, святост и жития – аспекти на изучаването им в медиевистиката и агиологията. Староруски агиологични модели.
  2. Светци мъченици в Slavia Orthodoxa.
  3. Светци отшелници в Slavia Orthodoxa.
  4. Светци просветители на славяните.
  5. Светци князе в Slavia Orthodoxa.
  6. Жени светици в Slavia Orthodoxa.
  7. Светци и святост във фолклора, народни култове в Slavia Orthodoxa.
  8. Светци и святост в църковната живопис на Slavia Orthodoxa.

 

Литература

Ангушева-Тиханова А. Култовете към жените-светици в средновековна България: два компаративни прочита. – Старобългарска литература, кн. 48, 2013, 129-156.

Атанасова Д. Mъченици, текстове, контексти. С., 2008.

      Атанасова, Д. Реторика на историчното. С., 2015.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1 – 10. СПб. 1997 – 1999.

Билярски, И. Покровители на царството. Св. цар Петър и св. Параскева-Петка. С., 2004.

Бичков, В. Под покрова на света София. С., 2006.

      Браун, П. Култът към светците. Възход и функции на латинското християнство. С., 2000.

Вачева А., Боева Л. Древнерусская литература. Хрестоматия. С., 1992.

Велинова, В. Климент Охридски. Учителят и творецът. С., 1995.

Гладкова, О. В. О славянорусской агиографии. Очерки. М., 2008.

Гюзелев, В. Покръстване и християнизация на българите. С., 2006.

Дагрон, Ж. Императорът и свещеникът. Етюд върху византийския „цезаропапизъм „. С., 2006.

Дуйчев, И. Рилският светец и неговата обител.С., 1947, С., 1990.

Жени светици в източното православие. Съст., превод. Е. Томова, Кл. Иванова. С., 1994.

Живов В. Светостта. Кратък речник на агиографските термини. С., 2002.

Иванова, Кл. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. С., 2008.

Карагьозов, П. Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; Хронология и типология; Критика и апология на славянското мъченичество. С., 2006.

Кирило-Mетодиевска енциклопедия. т. І, С., 1985, т. ІІ, 1995, т. ІІІ, 2003, т. ІV, 2003.

Павлова 2008: Павлова, Р. Восточнославянские святые в южнославянской письменности ХІІІ–XIV вв. Halle (Saale) 2008.

Петканова, Д. Народното четиво през XVI-XVIII век. С., 1990.

Петканова, Д. Средновековна литературна символика. С., 2000.

Свети Климент Охридски, Слова и служби. Съст. П. Петков, И. Христова-Шомова и А.-М. Тотоманова. С., 2008.

Пикио, Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция. С., 1993.

Прохоров, Г. М. Святые в истории Руси X–XVIII веков. – ТОДРЛ. Т. 54. СПб., 2003, 78–98.

Ранчин, А. М. Вертоград златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007.

Ризос, Д. Агиология. С., 1993.

Сендерович, С. Я. Георгий Победоносец в русской культуре: Страницы истории. М., 2002.

Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. Обзор редакций и тексты. М. 1915.

Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Топоров А. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I. (Первый век христианства на Руси.) М., 1995; Т. II, (Три века христианства на Руси (XII-XIV в.)) М., 1998.

Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского) М., 1982.

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990.

Флоря, Б. Н., А. А. Турилов, С. А. Иванов. Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000.

Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. Ред. колегия: А. Милтенова, Е. Томова, Р. Станкова. С., 2008.

Чекова И. Образи на светостта в Киевска Русия от XI век.- В: Култ и обредност, Годишник на асоциация „Онгъл” С., 2001.

Чекова И. Змей, князь и мудрая дева-целительница в житийной „Повести о Петре и Февронии Муромских”. – В: Мир житий. О. В. Гладкова (отв. ред.), М., 2002, 181–192.

Чекова И. Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология). С., 2013 (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”).

Чекова И. Изображения на източнославянски светци в български храмове през Средновековието и Възраждането. – Старобългарска литература, кн. 48 (Светци и свети места на Балканите, т. 2), 2013, 286–310.

Чекова И. Княз Йоан Владимир и литературната типология на образите на князете мъченици. – В: Црквене студије, Годишњак Центра за црквене студије. Т. 13, Ниш 2016, 53-72.   http://crkvenestudije.rs/wp-content/uploads/2016/10/13.pdf

Bojović 1993–1994: Bojović, B. L’hagio-biographie dynastique et l’idéologie de l’État serbe au Moyen-âge (XIIIe–XVe siècles). – Cyrillomethodianum, XVII–XVIII, Thessalonique, 1993–1994, 73–92.

Delehaye, H. Les legendes greques des saints militaires. Paris, 1909.

Franklin, S., J. Shepard. The Emergence of Rus (750 – 1200). Longman, N.Y. 1996.

Hafner, St. Studien zur altserbischen dynastischen Historiographie. München, 1964.

Ingham, N. The Martyred Prince and the Question of Slavic Cultural Continuity in the Early Middle Ages – Medieval Russian Culture. Ed. By H. Birnbaum, M. Flier (California Slavic Studies. Vol. 12) Berkeley; Los Angeles, 1984.

In stolis repromissionis. Светци и святост в централна и източна Европа. Съст. и редакция: А. Ангушева-Тиханова, М. Димитрова, Р. Костова, Р. Малчев. С., 2012.

Lemerle, P. Les plus anciens recueils des miracles de saint Demetrius. Paris 1979, t. 1. Le texte; t. 2. Commentaire. Paris 1981.

Stantchev K., V. Velinova. Tradizioni, culto e dottrine nel mondo bulgaro. – In: COSTANTINO I. Enciclopedia Costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto editto di Milano 313- 2013. V. 2. Roma 2013, 471–486.

White, M. Military Saints in Byzantium and Rus, 900–1200. Cambridge University Press, 2013.

 

София, 2017