СИД

„Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен”

 

Водещ: д-р Румен Живков Бояджиев, доцент към Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски”

(e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Научно поле: ранносредновековна църковна история и география, късноантична християнска просопография, християнска символика, ранносредновековна византийска и балканска история; ранно византийско и западноевропейско монашество

 

Анотация:

Провеждането на един подобен СИД би било от полза преди всичко за студентите от специалност „Балканистика”. Разглежданата проблематика, която не се покрива със залегналия в учебната програма материал, би била от полза за обогатяване на общата култура на студентите. Курсът е с историко-културологична насоченост. Той подпомага „осветляването” на някои „бели полета” в общата подготовка на студентите, като хвърля мост между знанията, натрупани от дисциплини, отнасяща се до античната литература, църковната история, късната римска история, историята на Византия, историята на Балканите и пр. Натрупването на подобна научна информация, съпроводено и със запознаването с най-новите чуждестранни изследвания в областта на късната античност и ранното европейско средновековие, би спомогнало за изграждане на една по-висока научна конкурентноспособност на студентите - балканисти, както и би допълнило с историко-църковна проблематика иначе сериозната лингвистична подготовка на кадрите на ФСлФ. Курсът би бил от полза и за студенти от други специалности. Този СИД е бил посещаван и от студенти от специалност „българска филология“, „италианска филология“, „руска филология“ и др.