Началото на кирилицата

 

 

Лектор: проф. д-р Андрей Бояджиев

Хорариум: 30 часа лекции

Време: летен семестър на учебната 2017/2018 г.

Аудитория: студенти редовно обучение

 

Анотация

Курсът се спира на ранните кирилски паметници от 10 до края на 12 век и ги разглежда от гледна точка на графиката, правописа, палеографията и правописа. Прави се съпоставка на типовете кирилско писмо в ръкописите и епиграфиката. Изложението е построено върху опити за реконструкция на ранната кирилица въз основа на анализ на старобългарската, среднобългарската, староруската и старосръбската писменост.

Оценката се формира от представянето на писмена курсова работа върху конкретна тема.

 

Препоръчителна литература

Бояджиев, Андрей. Св. Климент Охридски и кирилицата. Кирило-Методиевски студии 13. 86–111.

Добрев, Иван. Кирилица. 1995. В: Петър Динеков (гл. ред.), Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 2, 301-316 . София: УИ „Св. Климент Охридски“