Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Факултет по славянски филологии

Катедра по кирилометодиевистика

ДА ЧЕТЕМ АГИОГРАФИЯТА:

НАРАТИВНИ МОДЕЛИ И ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПОДХОДИ

 

Преподавател: Доц. д-р ДИАНА АТАНАСОВА

Статут на курса: ИЗБИРАЕМ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪРСКА

Специалност: БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Форма на обучение: ЗАДОЧНО

Електронен курс в MOODLE

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

            Курсът има да цел да запознае студентите със спецификите на един от основните дялове на средновековната словесност – агиографския. Обект на внимание ще бъдат наративните модели и словесните реализации на две жанрови разновидности – мъчението и житието. Ще бъдат разглеждани и анализирани представителни за двата жанра текстове, като се започне от появилите се още в късноелинистичен контекст повествования и се стигне до оригиналните средновековни български произведения. Ще бъдат потърсени формите на приемственост и интертекстуалните връзки между ранните агиографски текстове (византийски) и по-късно създадените оригинални български жития. Вниманието ще е фокусирано върху византийската традиция - модел и на средновековната българска словесност.

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

1. Агиография: исторически, контекстуални, макрожанрови аспекти.

2. Конституиране на почитта към светците. Предписанията на църквата и агиографският репертоар.

3. Жанр и наративен модел в повествованията за светците. Епос и/ или роман(с).

4. Моделът на диаметралното противопоставяне. “Епическото” мъчение.

5. Моделът на градационното противопоставяне. Агиографски “романс”.

6. Мъченическото житие: хибридизиране на похватите.

7. “Агиографският епос”: византийските му репрезентации и средновековните български реализации.

8. “Агиографският романс”: примерът на историята за “гръцкия д-р Фауст” (Киприан мага и девицата Юстина).

9. Исторически и идеологически дискурс в агиографските произведения.

10. Силата на думите и думите на силния: апотропейни функции на някои агиографски текстове.

 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА:

Оценката се формира въз основа на: 1. Участие в дискусиите в часовете (30%); 2. Подготовка и колективно обсъждане на реферати и доклади (30%); 3. Самостоятелна (курсова) работа по тема по избор (40%).

 

Избрана библиография:

 1. Атанасова, Д. Мъченици, текстове, контексти. С., 2008.
 2. Атанасова, Д. Реторика на историчното. С., 2015.
 3. Атанасова, Д. Св. Киприан: пътят на мага. – В: Inter angelos demonesque. Доклади от международна научна конференция, проведена в Лесидрен от 30 август до 1 септември 2001. С., 2005, 119-125.
 4. Атанасова, Д. Чети-минеят и практиките на четене през славянското средновековие. – В: Љубав према образовању и вера у Бога у православним манастирима. Зборник избраних радова. 5. Међународна хиландарска конференциjа. Књига прва. / Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries. Selected Proceedings. 5th International Hilandar Conference. Volume one. Београд/ Columbus, 2006, 119-124.
 5. Атанасова, Д. Как с думи се вършат неща: апотропейната мощ на мъчението на св. Никита. – Християнаска агиология и народни вярвани. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. С., 2008, 169-185.
 6. Атанасова, Д. Тhe Miracles of the Great Martyr Menas in the Medieval Slavic pre-Metaphrastic Menaia-četi (critical edition of the text, based on manuscript 1039 from the National Library “SS Cyril and Methodius” in Sofia. – Scripta & e-Scripta, 6. Sofia, 2008, 305-324.
 7. Браун, П. Култът към светците. Възход и функции на латинското християнство. С., 2000.
 8. Браун, П. Авторитетът и свещеното. С., 2000.
 9. Браун, П. Тялото и обществото. С., 2003.
 10. Жени-светици в източното православие. Съст. Е. Томова. С., 1995.
 1. Измирлиева, В. Една гледна точка към понятието “жанр” в старобългаристиката. – СЛ, 25-26, 1991, 29-37.
 2. Aigrain, R. L’hagiographie. Ses sources - Ses méthodes. Son histoire. Paris, 1953 (фототипно изд. Bruxelles, 2000).
 3. Altman, Ch. F. Two types of Opposition and the Structure of Latin Saints’ Lives. – MedHum. 6, (Medieval Hagiography and Romance), 1975, 1-11.
 4. Anson, J. The Female Transvestite in Early Monasticism: the Origin and Development of a Motif. – Viator, 5, 1974, 1-32.
 5. Cohn, N. Europe's Inner Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom. Revised Edition. Chicago, 2000.
 6. Hägg, T. The Novel in Antiquity. Berkeley: California. 1983.
 7. Patlagean, E. Ancient Byzantine Hagiography and Social History. – In: Saints and their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History. Cambridge, 1983. 101-122.
  1. Philippart, G. Hagiographes et hagiographie, hagiologes et hagiologies. Des mot et des concepts. – In: Hagiographica (Rivista della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo), 1, 1994, 1-16.
 1. Ковачев, О. Романът срещу романса – В: Готическият роман. Генеалогия, жанр, естетика. С., 2004, 62-90.
 2. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
 3. Петрова М. Към въпроса за южнославянските преводи на житието на мъченица Параскева/Петка Римлянка. // Palaeobulgarica, 20, 1996, 2, с. 83-109.
 4. Славянски сборници от материчен тип: състав, произход и особености. // Старобългарска литература, 1999, 31, с. 66-83.
 5. Петрова М. За култа и агиографската традиция на св. Марина. // Християнска агиология и народния вярвания: Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева. - София, 2008, с. 128-149.
 6. Попова Т. В. Античная биография и византийская агиография. – В: Античность и Византия. М., 1975, 218-266.
 7. Станчев, Кр. Поетика на старобългарската литература. С., 1982.
 8. Станчев, Кр. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. С., 1982. (Второ издание С., 1995).
 9. Христова-Шомова, И. Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. - Старобългарска литература, 45-46, 2012, 116-143.
 10. Хунгер, Х. Империя на ново средище. Християнският дух на византийската култура. С., 2000.
 1. Cooper, K. The Virgin and the Bride: Idealized Womanhood in Late Antiquity. Cambridge, 1996.
 2. Delcourt, M. Female Saints in Masculine Clothing. – In: Hermaphrodite: Miths and Rites of Bisexual Figure in Classical Antiquity. London, 1961, 84-102.
 3. Delehaye, H. The Legends of the Saints: An Introduction to Hagiography. Crawford 1907.
 4. At: http://www.fordham.edu/halsall/basis/delehaye-legends.html
 5. Delehaye, H. Les origines du culte des martyrs. Deuxième edition revue. Bruxelles, 1933. (= Subsidia Hagiographica, 20).
 6. Delehaye, H. Les passiones des martyrs et les genres littéraires. Bruxelles, 1921 (2nd ed. Bruxelles, 1966).
 7. Delehaye, H. Hagiography. – The Catholic Encyclopedia. At: http://www.newadvent.org/cathen/04583a.htm
 8. Delooz, P. Towords a Sociological Study of Canonized Sainthood. – In: Sints and their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History. Cambridge, 1983, 189-212.
 9. Elliott A. G. Roads to Paradise. Reading the Lives of the Early Saints. Hanover – London, 1987.
 1. Ingham, N. W. Genre Characteristics of the Kievan Lives of Princes in Slavic and European Perspective. – In: American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. September 1983, Kiev. 2. Literature, Poetics, History. Columbus, 1983. 223-237.
 2. Ingham, N. W. Genre-theory and Old Russian Literature. – SEEJ, 31, 1987, 2, 234-245.
 3. Ingham, N. W. Narative Mode and Literary Kind in Old Russian: Some Theses. – Im: Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen (Zweite Berliner Fachtagung 1984). Wiesbaden 1987. 173-184.
 4. Krumbacher, K. The History of Byzantine Literature: from Justinian to the end of the Eastern Roman Empire (527-1453). Translated by David Jenkins and David Bachrach. University of Notre Dame, 2001.
 5. Lifshitz, F. Beyond Positivism and Genre: ‘Hagiographical’ Texts as Historical Narrative. – Viator, 25, 1994, 95–113.

 

I.Избрани агиографски произведения (препоръчителни):

Мъчение на Юлияния – в: Жени светици в Източното православие. С., 1995., 7-22.

Повест за Петър и Феврония Муромски – в: Жени светици в Източното православие. С., 1995., 97-116.

Житие на св. преп. Мария Египетска, бивша блудница. От падение към светост. От св. Патриарх Софроний Йерусалимски. С., 1993.

Житие и страдание на свети свещеномъченик Киприан и на девицата света мъченица Иустина.

Страдание на светия мъченик Арета. – В: Жития на светиите от Димитрий, митрополит Ростовски. Атон, 2007.

Мъчение на Георги Победоносец и Чудото на великомъченик Георги със змея. – В: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986, 398-411.

Мъчение на светия и славен великомъченик Георги – В: Народното четиво през XVI-XVIII век. С. 1990, 61-86.

Пространно житие на Алексий човек божи – В: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986, 424-429.

Житие на света първомъченица Текла – В: Народното четиво през XVI-XVIII век. С. 1990, 183-191.

Мъчение на Йоан Нови Белиградски. – в: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. С., 2010, 55-62. (или в: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби)

Житие на св. Иван Рилски – в : Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Житие на св. Никола Нови Софийски - в : Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Послание, написано от цар Авгар до Господа наш Исус Христос – в: Стара българска литература. Том първи. Апокрифи. С., 1982.

Дeяние на светите апостоли Андрей и Матей. – Стара българска литература. Апокрифи. С., 1982, 185-194.

Слово за светия апостол Тома. – Стара българска литература. Апокрифи. С., 1982, 201-206.

 

II. Христоматии, съдържащи преводи на новобългарски на средновековни агиографски творби:

Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Жени светици в Източното православие. С., 1995.,

Народното четиво през XVIXVIIIв. С., 1990. (там частта “Жития”, с. 27-235, 263-267).

Заветът на св. Иван Рилски. С., 1990.

 

III. Сведения за светците в интернет:

http://www.newadvent.org/cathen/

http://www.sacred-texts.com/chr/lots/index.htm

http://www.pravoslavieto.com/1/calendar.htm

http://www.fordham.edu/halsall/sbook3.asp#ec2

Holy Women of Byzantium: Ten Saints' Lives in English Translation – at: http://www.doaks.org/publications/doaks_online_publications/ATHW.html

Internet Medieval Sourcebook. Saints' Lives – at:

http://www.fordham.edu/Halsall/sbook3.asp#web1

http://www.kbr.be/~socboll/