СИД „ОБРАЗОВАНИЕ, МИГРАЦИИ, КУЛТУРИ“

 

Хорариум: 30 часа

 

Анотация:курсът представлява интеркултурално изследване наотношенията между образование, типове култури, медийна среда, глобализация и постглобализация в контекста на исторически, философски и социологически интерпретации на проблема за миграциите, убежището, интеркулгтурната интеграция и достъпа до образование. Илюстративният апарат включва: литературни текстове, театър и кино, национални и международни документи, резултати от изследвания.

 

Теми

 

 1. Мисията на образованието днес – ООН, Съвет на Европа, ЕК;
 2. Образование и е-миграция (европейски опит, национални перспективи);
 3. Homo viator в литературата и философията ;
 4. Преселения и техните литератури (емигрантска литература);
 5. Глобализация, образование и миграция;
 6. Европейската идея, национализмът, миграцията;
 7. Културни неравенства и образование за мигранти;
 8. Политическа култура, промяна на ценностите и миграция;
 9. Различия и културни неравенства – приобщаване чрез образование ;
 10. Образователна система и обучение на мигранти (език, право, финансиране, капацитет, институционално коопериране);
 11. Медии и права на мигрантите;
 12. Училище, ценности и миграция;

Библиография

Смит,А. Националната идентичност. С., 2000;

Кръстева, А.(съст и ред.). Фигурите на бежанеца, НБУ, 2006

Андерсън,Б. Въобразените общности. Размишления върху произхода и разпространението на национализма(1998);

Еко, У. За литературата. Есета. С., 2014;

Тодоров, Цв. Живот с другите, С. 1998;

Тодоров, Цв. Страхът от варварите, С. 2009;

Тодоров, Цв. Несъвършената градина, НБУ, 2005;

Тодоров, Цв. Човешкият отпечатък, Изток-Запад, 2015;

Уд, Дж. Как действа литературата. С. 2010;

Almond, Gabriel A. and Verba, Sidney, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton Univ. Press, 1963;

 

Auernheimer, Georg Einführung in die Interkulturelle Pädagogik (Einführungen). WBG

(Wissenschaftliche Buchgesellschaft); Auflage: 8Р 2015;

Boswell, Christina &Geddes Andrew, Migration and Mobility in the European Union, Palgrave Macmillan", London, UK, 2015;

Ian Clark. Globalization and International Relation Theory. Onford University Press, 1999;

John Rowels, The Low of Peoples. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999;

Mary Kaldor, New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era, 3rd Edition, . Stanford, California: Stanford University Press, 2012;

Peter Sugar, East European Nationalism (1999);

Ronald Ingelhart. Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. West European Politics.Vol. 31, Issue 1-2, 2008.

Оценяване: текущи задачи.

Изпит: събеседване върху казус.

Компетентности: разбиране за съвременно интеркултурното образованието в контекста на някои геополитически процеси - училището и университета в условията на културните неравенства и промяната на ценностите.