EU

 

 

Екип: доц. д-р Татяна Ангелова – ръководител на проекта, гл. ас. д-р Ася Асенова – координатор на проекта, ас. Весела Шушлина – информационен координатор, ас. д-р Биляна Радева – технически сътрудник

 

Експерти: гл.ас. д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Гергана Дачева, проф. д.ф.н. Мирослав Дачев, проф. д.ф.н. Мони Алмалех, проф. д.ф.н. Вася Велинова

 

Цели на проекта:

 1. Придобиване на необходимата висока компетентност за работа с компютърни системи за електронно обучение.
 2. Създаване на база от данни с електронни езикови ресурси.
 3. Интегриране на информацията в единна база данни.
 4. Интегриране на модулите за електронно обучение в университетските курсове по български език.
 5. Обединяване усилията и изследванията на всички, които се занимават с български език, както в областта на преподаването, така и в научноизследователската дейност.

 

Целеви групи:

 1. Преподаватели по български език
 2. Студенти – филолози, нефилолози и чуждестранни студенти

 

Дейности:

 • Организация и мониторинг на изпълнението на проекта.
 • Обучение на преподавателския състав за работа с електронни ресурси.
 • Проучване, селекция и архивиране на електронни езикови ресурси.
 • Създаване и поддържане на електронен портал за български език.
 • Интегриране на електронното обучение в образователния процес.
 • Изграждане на Център за електронно обучение по български език.

 

Резултати:

ü      Повишена компетентност в областта на електронното обучение и възможност за използване и създаване на електронни ресурси, което ще доведе до: 1) подобряване на образователния процес; 2) подобряване на условията за научноизследователска работа; 3) увеличаване на междуинституционалния обмен.  

ü      Ще бъде създаден архив от курсове, електронни езикови корпуси, банки с тестове и виртуална библиотека.

ü      Улесняване на достъпа до всички електронни ресурси, повишаване на комуникацията и обмена на информация между студентите, преподавателите и институциите, занимаващи се с български език.

ü      Преподавателите ще получат възможност да организират по изключително гъвкав и адекватен начин своите курсове, да ги актуализират постоянно, да осъществяват непрекъснат контрол и обратна връзка, да подобрят методите за оценяване.

ü      Студентите ще разполагат с актуална информация, с повече възможности за самоподготовка и реална преценка за състоянието на своите знания и умения.

ü      Осигуряване на възможност за всички преподаватели и студенти да имат достъп до актуална информация; осъществяване на пълноценна комуникация между обучаващите и обучаемите, от една стана, и между институциите, от друга; по-голяма популярност на електронните форми на обучение и по-голям брой специалисти, които да ги използват.

 

Програма на обучението

 

Презентация

 

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/proekti_na_su