МЕТОДИКА

на разпределението на средствата

отпуснати целево от държавния бюджет на Факултета по славянски филологии

за проекти към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”

 

projects2

 

През последните години размерът на средствата, отпускани на факултета по конкурсите на Фонд „Научни изследвания” на СУ, значително намаля. Същевременно броят на подаваните проекти и размерът на исканото от проектните екипи финансиране остана висок. През тази година на факултета бяха отпуснати 31401 лв., за които кандидатстваха 23 тематични проекта и 2 проекта за организиране на тематичен форум, заявяващи нужда от финансиране с общ размер 82919 лв. Ако наличните средства бяха разпределени равно между проектите, всеки от тях би получил 1256,04 лв. Разбира се, такова разпределение би било неприемливо, защото не би отчитало разликите в целите, научните колективи и типа финансиране на проектите. За да бъдат отчетени тези разлики, като същевременно проектите бъдат оценявани с еднакви критерии, решихме при разпределянето на наличните средства да процедираме по следния начин:

 

  1. Комисията разгледа приоритетните цели на проектните предложения. Като приоритетни бяха третирани цели с висока добавена стойност, допринасящи за подобряването на рейтинга, атестационната и акредитационната оценка, както и на публичната видимост на факултета. По-конкретно, в качеството на приоритетни цели бяха третирани организирането на конференции и семинари, публикуването на сборници, списания и други научни издания, участието в международни научни форуми, подобряването на електронните платформи за обучение и публикуване, провеждането на теренни проучвания. Като неприоритетни бяха третирани цели с ниска добавена стойност, произтичащи от обичайната научна работа във факултета, например публикуването на отделни научни статии, изнасянето на доклади на национални конференции, подготовката на сборници, списания или други научни издания в случаите, когато тя не е насочена към публикуването им. Разбира се, категоризирането на тези дейности като неприоритетни не представлява оценка на тяхната научна стойност. То е предизвикано единствено от стремежа разпределението на отпуснатите на факултета средства да бъде съобразено със съществуващите възможности. 

  2. Исканите средства бяха разпределени в три категории: (1) разходи, необходими за реализирането на поставените приоритетни цели; (2) разходи, които биха допринесли за реализирането на приоритетни цели, но не са необходими и поради това би следвало да бъдат съобразени с наличните възможности за финансиране; (3) допълнителни разходи, които са от сравнително по-малко значение за реализирането на приоритетните цели и чието реализиране би надхвърлило значително възможностите, с които разполага факултетът през текущата финансова година. Разпределението на исканите средства по категории бе извършено поотделно за всеки проект. С оглед на ограничените възможности за финансиране като допълнителни разходи бяха третирани средствата, насочени към придобиване на дълготрайни материални активи, към възнаграждение за дейности по неприоритетни цели, както и голям дял от разходите, поискани за закупуване на научна литература.

  3. Средствата, разпределени между кандидатстващите проекти, бяха съобразени с добавената стойност на задачите им, оценките на рецензентите, числеността и типа на колектива, адекватността на предложените бюджети по отношение на приоритетните цели, както и с това дали и в каква степен проектът продължава дейност, финансирана от предишни конкурси (в това отношение се стремяхме да дадем предимство на новите проекти).

 

Ако желаете да получите допълнителна информация за начина, по който тази процедура беше приложена към конкретен проект, моля пишете ни на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Комисия по НИД към ФСлФ

 

29 март 2013