Проектът за Университетски център за трансгранични изследвания има за цел да обедини усилията на филолози, историци, културолози, специалисти в областта на приложението на информационните технологии в хуманитаристиката с цел създаване на база за провеждане и консолидиране на изследвания в областта на националния език, история, култура и на мястото им в европейските процеси на запазване на културната идентичност, интеграция и реинтеграция, както и за разработване на система за придобиване на национално валиден сертификат по български език.

 

Проектът се осъществява с участието и на преподаватели от Историческия факултет, Факултета по начална и предучилищна педагогика и Факултета по математика и информатика.

 


Основни сфери на дейност: осъществяване на интердисциплинарни компаративистични и контрастивни научни изследвания в различни области на съвременната българистика; създаване и поддържане на образователни електронни ресурси в научната област; провеждане на научни форуми; създаване на база данни за академичната българистика в чужбина; разработване, апробиране и утвърждаване на стандартизиран тест по български език като чужд за различни целеви групи; създаване на магистърски курсове “Български език като чужд”; консолидиране на проекти в областта на българистиката, финансирани от национални и международни програми.

Ръководител на проекта: проф. дфн П.Карагьозов

Финансиране: Национален фонд “Научни изследвания”

Ключови думи:
хуманитаристика; интердисциплинарни изследвания; български език в диаспора; етнически нагласи и стереотипи, български език като чужд; билингвизъм; плурилингвизъм; езиково тестване и сертифициране; електронно обучение.

“Софийският университет – център за трансгранични българистични изследвания” (Международна научна конференция “Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст”, Сегед, Унгария, 28–29 май 2009 г.)

доклад
презентация

АНКЕТНА КАРТА за чуждестранни българисти (word format)
АНКЕТНА КАРТА за чуждестранни академични центрове по българистика (word format)

Контакт
Университетски център за трансгранични българистични изследвания
Факултет по славянски филологии
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
София 1504, бул. Цар Освободител 15
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.