- Abetare, Tiranë, 1958.

- Bardhi, Mehdi, Rexhep Ismajli. Teksti i gjuhës shqipe për të huaj. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1974.

- Beci, Bahri, Loredan Bubani, Zamira Gurabardhi. Gjuha shqipe, 8. Tiranë, E Librit Shkollor, 1998.

- Cipo, K. Sintaksa. Tiranë, Instituti i Shkencave, 1952.

- Demiraj, Shaban. Gjuhësi Ballkanike. Shkap, “ Logos A“, 1994.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III , 1( sintaksa e periudhes ). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 1 (I. Sintaksa e fjalise). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 2 ( sintaksa e periudhes ). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 2 (I. Sintaksa e fjalise). Tiranë, 1989.

- Gjerovi, Mehmet. Frazeologjiyma të gjuhës shqipe. Prishtinë, Rilindja, 1972.

- Gjuha jonë, 1-2/1992. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS.

- Gjuha jonë, 1-4/1993. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS.

- Gjuha jonë, 1-4/1994. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS.

- Gjuha jonë, 3-4/1992. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS.

- Gjuha shqipe, 1. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1983.

- Gjuha shqipe, 1. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1984.

- Gjurmime albanologjike, 22- 1992. Prishtinë, 1993.

- Ibrahimi, Mustafa. E folmja shqipe e rrethit të prilepit dhe krushevës. Shkup, “ Interlingua”, 2005.

- Ibrahimi, Mustafa. Fjalë dhe shprehje popullore nga rrethi i Prilepit, Krushevës dhe Veëesit, Shkup, “ Interlingua”, 2007.

- Murati, Qemal. Bashkëmarrëdhëniet gjuhësore shqiptare – Maqedonase, Libri 1. Tetova, 2007.

- Murati, Qemal. Fjalor toponomastik i tërthoreve shqiptare të maqedonisë. Tetova, 2008.

- Prifti, S. Sintaksa e gjuhës shqipe. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1962.

- Radovicka, Lumni, Donika Boçi. Teksti i gjuhes shqipe per studente e huaj, II. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1973. (2)

- Radovicka, Lumni, Zana Karapici, Ana Toma.  Gjuha shqipe, 2. Tiranë, E Librit Shkollor, 1978.

- Shala, Demush. Mësojmë shqip / libri i gjuhës shqipe si gjuhë joamtare për klasën VII të shkollës follore/. Prishtinë, 1980.

- Shkurtaj, Gjovalin, Enver Hysa. Gjuha shqipe për të huajt dhe shqiptarët jashtë Atdheut. Tiranë, Toena, 1996.

- Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa I / Konspekt  leksione pragatitur nga prof. Mahir Domi/. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1975.

- Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa II / Konspekt  leksione pragatitur nga prof. Mahir Domi/. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1975.

- Stefi, Jani. Leksikologjia shqipe. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1970.

- Studime filologjike 1, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 2, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 3, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 4, VITI  XLIV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 1, VITI  XLV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1991.

- Studime filologjike 2, VITI XLV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1991.

- Studime filologjike  1-4, VITI  XLVI (XXIX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1992.

- Studime filologjike  1-4, VITI  XLVII (XXX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1993.

- Studime mbi leksikun dhe për formimin e fjaleve në gjuhën shqipe, III. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1989.

- Tekst ushtrimesh të gjuhës shqipe, 1. Tiranë, 1989.

- Topalli. Theksi në gjuhën shqipe. Tiranë, Enciklopredike, 1995.

- Xhuvani, Aleksandër. Për pastërtinë e gjuhës shqipe. Tiranë, 1958.