Годишник на Факултета по славянски филологии

 

proba

 

Годишникът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съществува от 1904 г. През периода 1905–1950 г. (№ 5–46) излиза серия Годишник на Историко-филологическия факултет, а от 1951 г. има специални броеве на Годишник на Филологическия факултет, който от 1966 г. се разделя на Годишник на Факултета по славянски филологии и Годишник на Факултета по западни филологии

НАУЧЕН ПРОФИЛ НА ГОДИШНИКА НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ: В Годишника на Факултета по славянски филологии се публикуват оригинални проучвания върху славянските и балканските езици, литератури и култури и техните взаимодействия с други езици и литератури в синхронен и диахронен план. Приемат се статии на всички славянски езици, английски, немски и френски.

РЕЦЕНЗИРАНЕ: Всяка статия или студия се рецензира анонимно (анонимността е двустранна за рецензента и за автора на труда) от двама рецензенти и се редактира от Редакционната колегия на Годишника. ПРАВИЛАТА за списване на годишниците на Софийския университет вж. ТУК.   

МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: Аделина Ангушева-Тиханова (Манчестърски университет), Антония Зарадия Киш (Институт за етнология и фолклористика, Хърватска академия на науките и изкуствата, Загреб), Елена Крейчова (Масариков университет, Бърно), Елена Узеньова (Институт по славяноведение, Руска академия на науките, Москва), Ингрид Майер (Университета в Упсала), Марцел Черни (Славянски институт, Чешка академия на науките, Прага), Олга Младенова (Университета на Калгари), Рашми Джоши (Делхийски университет), Христина Марку (Тракийски университет „Демокрит“ в Комотини)    

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ на Годишника на Факултета по славянски филологии: Анета Димитрова, Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов, Маргарет Димитрова, Маргарита Младенова, Николай Папучиев, Ренета Божанкова (гл. ред.).

РЕДАКТОР: Елка Миленкова 

СЕКРЕТАР: Надя Радованова

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ:

Обемът на материалите да е до 50 страници (включително библиография, снимки, таблици и др.) по 1800 знака на страница, 12 пункта и само при специални случаи до 100 страници. Основен шрифт е Times New Roman, редактор MS Word (под Windows). В случаите, когато се използват специални шрифтове, те се представят с електронната версия на ръкописите. Предпочитат се уникод сред нестандартните фонтове.

            Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и цитирана литература. Уводната част включва следните параметри в два варианта – на езика на основния текст на статията/студията и на английски: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), месторабота, резюме/abstract от 10–12 реда и ключови думи. Ако езикът на ръкописа е различен от български и английски, изброените параметри се дават и на този език. Данните за контакт с автора (име, пощенски и/или електронен адрес) се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия.       

            Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi. Изображенията да са не по-големи от формат А-4 и да позво­ляват намаляване, изготвени с рисувателни програми Corel (7, 8), Adobe Dlustrator (5, 7, 8), Adobe PhotoShop (4, 5). 

Указания за начина на цитиране

            Ръкописът се представя в един книжен екземпляр и на електронен носител на редактора на Годишника Елка Миленкова (каб. 132), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            От 1999 г. Годишникът излиза всяка година, индексиран е в НАБИС, а от 2017 г. е индексиран и в ceeol.

            Броевете от № 98 нататък и някои предишни броеве са достъпни на: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/22122

 

 

 

annual new