Боряна Велчева
The intensive study of Old Bulgarian texts in last decades brought new data for etymology of Bulgarian words. The purpose of the author is to make a contribution to the Bulgarian Etymological Dictionary, sharing information about unknown words and unknown meaning of words found in medieval manuscripts.

 

Интензивният анализ на старобългарски текстове през последните десетилетия разкрива нови данни за етимологията на българските думи. Целта на автора е да допринесе към материалите за Българския етимологичен речник, като представи сведения за непознати думи и значения, които се откриват в средновековните ръкописи.