Литературата на българите от Западните покрайнини


Магистърска дипломна работа на Адрияна Спасова (2010)

Научен ръководител: доц. д-р Ина Христова


Настоящата дипломна работа разглежда литературното творчество на българите от Западните покрайнини през призмата на различни трагични исторически обстоятелства. По стечение на тези обстоятелства, писателите се намират в една чужда страна, но все пак продължават да творят и създават литературни произведения, които формират богат литературен корпус. Съдържанието, обемът и качеството на литературата на българите от Западните покрайнини варират в зависимост от смяната на обществените идеологии и степента на завоюваната духовна свобода в обществото.


Темите на това литературно творчество са доста разнообразни и приблизително точно отразяват живота на българското малцинство. До 1991 година преобладават теми от селския живот, живота край границата, идеологията, партията, Тито. Гледано от днешната дистанция от време, това творчество може би има хиляди недостатъци, можем да говорим и за отговорността на нашата малцинствена интелигенция за трудното положение, в което днес се намира българското малцинство. Но, с времето, тази литература узрява и навлиза в по-деликатни и универсални теми. Списанието „Мост” дава, макар и ограничена възможност, за литературна изява.