Косово: поетически търсения и алтернативата на младите


Магистърска дипломна работа на Елица Велинова (2007)

Научен ръководител: доц. д-р Русана Бейлери

Като студент по Балканистика, запознат с албанския език и литература, и с интерес към тях, реших, с настоящата дипломна работа, да се опитам систематизирано да представя част от процесите, протичащи в косовската литературна съвременност, като по този начин да запълня една празнота в представата за Косово и да покажа, че то не е само проблеми и война.

Още при подготовката на материалите осъзнах, че задачата не е никак лесна. Както вече споменах, преводите не са много, но благодарение на работата на колегите ми от специалност Балканистика, поне част от водещите автори са представени в превод на български, на интернет страницата за албанска култура и литература www.albanian.dir.bg. и въпреки усилията на тези мои колеги, авторите са представени едва с по няколко произведения, което наложи и аз сама да се заема с преводи. Проблем срещнах и при търсенето на критика по въпроса, защото на български такава почти липсва, а албанските критици е трудно да бъдат използвани за представяне на проблемите на косовската литература пред чужда публика, защото работата им е предназначена за вътрешния читател, който малко или много е запознат с материята, познава авторите и тяхното творчество. Ето защо от литературната критика съм се опряла главно на публикациите на канадския албанолог Робърт Елси (Robert Elsie).

Друг проблем, който възникна в хода на работата, бе как да разгледам косовската литература – като част от албанската литературна традиция или като самостоен феномен. Първо класически автори, в смисъла, който ние влагаме в понятието класик, в косовската литература няма. По-голямата част от възприеманите за класически косовски автори са все още живи, творят и до настоящия момент и по съществото на творчеството си са постмодернисти. Освен това в косовската литература се разработват някои  теми и проблеми, които са напълно чужди на албанската литература – на пример екзистенциализмът е повлиял на много от водещите косовски творци, а в Албания е напълно непознат. Въпреки различията и фактът, че се създава извън територията на Албания, това е литература на албански език, предназначена за албанска публика.  Ето защо, може би е редно тя да се разглежда като особена част от албанската литература, която има своите различия и специфики, обусловени от исторически, политически и социални фактори, в една област, която понастоящем (през 2007 г.) е с неизяснен статут.