Екрем Чабей – личност и творчество

Дипломант: Кремена Данева (2008)

Научен ръководител: доц. д-р Русана Бейлери


Настоящото изследване има за цел да представи многостранното научно наследство на видния албански езиковед и учен Екрем Чабей (Eqrem Çabej, 1908-1980). Със своите изследвания в областта на езикознанието, културата, литературата, историята, етнологията, географията и етимологията на албанския език,  Екрем Чабей е най-монументалната фигура в областта на албанологията.  Не само албанският академичен елит, но и целият албански народ оценява огромния принос на неговата личност, благодарение на която албанското езикознание и наука стъпват на голямата сцена на балканските и европейските изследвания. Заслужено признание в Албания е обявяването на 2008 година за „Година на Екрем Чабей”.