Албанската народна носия


Магистърска дипломна работа на Мария Пеева, ноември 2009 г.

Научен ръководител: доц. д-р Русана Бейлери

 

alb


Настоящата дипломна работа разглежда развитието на облеклото на албанците, както от историческа, така и от етнографска гледни точки. Целта е да бъдат представени различните видове носии, техният произход и развитие, форма и предназначение, както и да бъдат направени някои паралели със съседните държави, чрез които да се изтъкнат най-характерните черти на албанския традиционен костюм. Разгледано е развитието на албанската народна носия от античността до XX век, особеностите на мъжката и женска носия, както и облеклото на вигърешите. Представен е анализ на облеклото според функциите, които изпълнява (ежедниевни, празнични, траурни), както и според различните географски области (като са представени и анализ на облеклото на албанските общности извън границите на днешна Албания). В настоящата дипломна работа са описани и всички основни елементи на носията (като кърпи, колани, престилки, обувки, накити и др.), както и мотивите във везбената орнаментика.


Втората част на дипломната представлява анализ на ролята на облеклото, носията и аксесоарите в албанските народни пословици и песни, както и в албанското обичайно право и литература. Включването на цитати от народни пословици, песни и литературни произведения е с цел това изследване да бъде интердисциплинарно и да обхване всички гледни точки върху развитието и значението на албанската носия.


Дипломната работа завършва с описание на използваната библиография, както и с кратък речник на термините, свързани с албанската народна носия.


При изготвяне на дипломната работа са използвани предимно научни разработки, направени от албански и чуждестранни етнолози, историци, както и от експерти в областта на народното изкуство. На второ място са цитирани репортажи на журналисти, пътешественици и писатели, които са посещавали Албания през различни исторически периоди. В последната глава са използвани цитати от Канона на Лека Дукагини, представени са народни песни и пословици, както и цитати от литературни произведения на албански писатели. На четвърто място са изразени лични впечатления от теренни проучвания, направени в Косово и Албания в периода 2005-2008 г., както и от посещения на музеи като Етнографската къща-музей Емин Гико в Прищина, Етнографската експозиция към Института по албанистика в Прищина, Историческия музей в Прищина, Музея на Албанската лига в Призрен, чиито експонати са представени чрез авторски фотографии.