Албански приложни изкуства –

облекло, музикални инструменти, фотография

Магистърска дипломна работа на Невяна Некова (2007)

Научен ръководител: доц. д-р Русана Бейлери

Дипломната работа си поставя за основна цел изграждането на модел за анализ и изследване на приложните изкуства в Албания, тяхната популярност и развитие. В конкретния случай за референт са използвани облеклото, музикалните инструменти и фотографията.


Изборът на темата на дипломната работа предполага възможността да се приложат няколко подхода. Първо, възможно е да се анализира мястото на приложните изкуства в информационното пространство. Резултатът от този анализ би бил оценка на медийната ефективност, но възможността да се оцени влиянието върху общественото мнение остава минимална. Второ, възможно е фокусът на анализа да се постави върху влиянието на приложните изкуства за формиране на конкретни ценности, утвърждаване на определени традиции и търсене на нови позиции. Трето, възможно е и да се постави акцент върху анализа на самата среда, конкретно изследване на Internet пространството, чрез което да се оцени степента на влияние на приложните изкуства за формиране на мотивационни аргументи и поведенчески нагласи. В този случай трудно бихме си отговорили на въпроса какво влияе и/или кой е решаващият фактор за така формираното обществено мнение.


Преценявайки положителните страни и недостатъците на всеки подход към темата, се спрях на идеята да се насоча към формулиране на теоретичен модел на анализ. Конструирането на такъв модел и прилагането на различни елементи от анализа към конкретно приложно изкуство дава следните възможности:

-           първо, използването на модела при всички подобни случаи, т.е. полифункционалност;

-           второ, гарантиране на степен на валидност чрез тестване на отделните методи на анализ;

-           трето, предложеният модел дава възможност да се свържат в едно изследване няколко важни аналитични полета: синхронният анализ на наративи, ситуационният анализ на общественото мнение (т. е. външната среда) и информационният анализ. Тяхното обединяване в един интердисциплинарен анализ позволява максималното използване на различни аналитични техники в комбинация и, от друга страна, намалява едностранчивостта при разглеждане на проблема.


Така формулираните цели на дипломната работа наложиха логиката на изложението, което тръгва от изясняване проблемите на историята, специфичния етнически характер и духовната култура на албанския народ, минава през очертаване възможностите на различните приложни изкуства и техните елементи и стига до формулирането на изследователски модел, който е приложен към конкретен случай.


Необходимо е да се изясни рамката, в която аналитичният модел “функционира” в дипломната работа. Практически основната цел на работата не е да представи анализ на приложните изкуства в Албания, а да предложи модел за изследване на подобни стратегии.


Давайки си сметка за сложността на поставената цел, в дипломната работа са наложени и редица ограничения. Първа глава е фокусирана само върху облеклото – неговата поява, развитие, отражение в обществото, влиянието му в исторически и културен план. Втората глава разглежда музикалното изкуство в рамките на спецификите за региона, външното влияние, традицията и новаторството. Третата глава е съсредоточена върху изложението на отделните етапи в развитието на  фотографията.


Актуалността на избраната тема би следвало да се търси във възможността приложните изкуства да се разглеждат не само като част от културно-историческия живот на Албания в конкретния случай, а да се проследи тяхното развитие във времето, отражението им върху обществото, влиянието, което оказват за формиране на облика на Албания.