Формули за учтивост в българския и румънския език


Дипломант:  Радко Пенев (2005)

Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

Интересът към този проблем се обуславя, от една страна, от желанието да се покажат сходствата при вежливото речево общуване в два различни езика, а от друга, да се разкрие важността на учтивостта в процеса на възпитанието на отделния човек, как тя допринася за изграждането на човека като личност. Тук е направен опит да се разкрият общите и специфичните черти при използването на определени формули за учтивост в българския и в румънския език при идентични ситуации.


За двата езика е характерно едно изключително богатство от формули за учтивост, използвани в различни ситуации. Те са възникнали в резултат от социалното взаимодействие, като съдействат и за неговото продължаване. Подобно интердисциплинарно изследване, обединяващо елементи на различни дисциплини – общо езикознание, балканско езикознание, социолингвистика, психолингвистика – цели да разкрие устойчивите модели, водещи до хармония в общуването. Интердисциплинарният подход позволява надхвърлянето на простото описание в полза на изясняването на генезиса и еволюцията на формулите за учтивост, както и на техните функции.