Наблюдение върху говора и културата на власите от с. Крушето, община Горна Оряховица, област Великотърновска

Дипломант: Теодора Дончева (2005)

Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова

 

Дипломната работа се основава на резултатите от теренно проучване, проведено самостоятелно от дипломантката в с. Крушето. Говорът на власите-рудари е представен накратко, на всички езикови равнища, като се отбелязват възможните съответствия в дакорумънските говори, както и влиянието на българския език в процеса на билингвизъм.


Основният текст от изследването се предхожда от уводна част, в която се разглежда етимологията на етнонима влах и се представят групите влашко население в България и основните публикации, посветени на тяхната история и език. В последната глава са представени интересни данни за бита, произхода, фолклора, занаятите и празниците на власите-рудари, така, както ги представят те самите.