Докторантски модул „Балканистиката и литературите на обединена Европа” е свързан с развиваната от Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание и в частност в специалност „Балканистика” проблематика по Сравнително балканско и европейско литературознание. Целта на проекта е както усъвършенстване на подходите в тази област, така и осигуряване на участието на екипа в периодичните научни срещи на докторантите и на международния Съвет на преподавателите в Европейския докторат (DESE) „Литературите на обединена Европа”. Сътрудничеството с Болонския университет и другите десет европейски университети от консорциума е скрепено с рамков договор, в който СУ е партньор. http://www2.lingue.unibo.it/dese/


 

Chagall

 


Членове на проекта:

проф. дфн Румяна Л. Станчева (ръководител) и редовен докторант Аглика Попова