I. Методика на обучението по чужд език


meth1Ангелов, Божидар. Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007.

Гочева, Емилия. Чуждоезиковото обучение. С., Лотос, 2000.

Симеонова, Йорданка. Преподавателят по чужд език (с комуникативна ориентация и комуникативност в обучението). С, 2000.

Стефанова, Павлинка. Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване. С., Сиела , 2007 г.

Стойчева, Мария. Европейската езикова политика. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006.

Шопов, Тодор. Вторият език. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1998.

Шопов, Тодор. Чуждоезиковата методика. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005.


II. Методика на обучението по български език в началното училище


Василева, Емилия. Урокът в началното училище. С., Свят 2001, 2004.

Георгиева, Маргарита. Обучението по български език в началното училище. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2002.

Георгиева, Маргарита, Румяна Йовева, Стойка Здравкова. Обучението по български език и литература в началното училище. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005.

Христозова, Галя. Обучението по български език в 1. – 4. клас (граматика, правопис, правоговор и пунктуация). Бургас, Янита ЯС, 2008.III. Методика на обучението по български език в средното училище (общи проблеми)


Ангелова, Таня. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. С., Сема РШ, 2004.

Георгиева, Елена. Езикова култура и езиково обучение. С., Народна просвета, 1990.

Георгиева, Маргарита. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. С., Народна просвета1990.

Георгиева, Маргарита. Обучението по български език в условията на билингвизъм. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004.

Георгиева, Маргарита и др. (съставители). Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. С., Булвест 2000, 2005.

Димчев, Кирил. Система в стилистичните занятия по български език., С., Народна просвета, 1977.

Димчев, Кирил. Обучението по български език като система. С., Сиела, 1998.

Димчев, Кирил. Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции., В. Търново, Знак 94, 2010.

Кръстанова, Ваня. Социолингвистичната компетентност на учениците в обучението по български език (5. – 12. клас). С., Булвест 2000, 2003.

Кабасанов, Стайко. Методика на обучението по български език. С., Наука и изкуство, 1978.

Петров, Ангел. Дискурсният анализ в обучението по български език (5. – 8. клас). С., Булвест 2000, 2000.

Петров, Ангел. Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език. С., Булвест 2000, 2004.

Петрова, Мария и др. (съставители). Науката, образованието и времето като грижа. Част I. Език, литература, методика на обучението по език и литература. Смолян, 2007.

Ставрева, Лиляна. Функционално-стилистичен подход при обучението по български език. С., Народна просвета, 1980.

Тенева, Теменуга и др. (съставители). Отклонението като норма. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009.

Янакиев, Мирослав. Лингвистиката и езиковото обучение. . С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007.

Янкова, Ганка. Помагало по методика на обучението по български език. Актуални проблеми. С., Фабер, 2008.