Електронни библиотеки

 

Проект

E-ОБУЧЕНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ЗА СТУДЕНТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТРаботен екип: Доц. д-р Владимир Атанасов Атанасов (ръководител); Доц. д-р Ангел Маринов Петров; Доц. д-р Огняна Тенева, Гл. ас. д-р Антония Димитрова; Ст. ас. Людмила Берковска, Иван Велчев, учител в НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”


pic1

 

За проекта: Е-библиотеката служи за събиране на текстове, свързани с обучението по методика и академичното образование на студенти. Предложеният проект има обучителен характер и представлява сбор от специализирани материали върху електронен носител – книги, списания, архиви, публикации, библиотеки. Е-библиотеката може да се развие като част от обучителните е-ресурси на Факултета по Славянски филологии, както и в други катедри и факултети с оглед на подготовката на студенти за практика и държавен изпит при придобиване на педагогическа правоспособност.


 

 

Електронна библиотека: Е-библиотеката е необходима технология при създаване на информационни системи за обучение на студенти и придобиване на правоспособност във факултетите с преподаване на дисциплината „методика на обучението по …”, както и за нуждите на студенти от кръга на филологическите и педагогическите специалности. Библиотеката осигурява интегрирането на разнообразни информационни е-ресурси и дава възможност за публикация, съхранение и достъп до научна, научно-методическа, научно-приложна и приложна информации. Тя не използва традиционните форми на достъп до библиотечни фондове, а се основава на търсене и ползване на източници само в мрежата.

 

pic2

 

Е-библиотеката представлява работно поле, което може да бъде разширявано и допълвано, което дава възможност за увеличаване на научно-методическия капацитет в преподаването на дисциплини като методика на българския, руския език и литературата, както и повишаване на качеството на обучение.


Организация: Съдържанието на е-библиотеката е организирано в четири панела, съответно:


o Обучение по методика на българския език;

o Обучение по методика на руския език;

o Обучение по методика на литературата;

o Списание „Български език и литература”


Електронни адреси

 

 

 

 

pic4

 

- Книжарница на Европейския Съюз – универсален пункт за достъп до публикациите за ЕС: http://bookshop.eu.int

- Службата за публикации: http://publications.eu.int

- EUR-Lex: портал за достъп до законодателството на ЕС - http://europa.eu.int/eur-lex/lex

- TED: покани за търгове - http://ted.publications.eu.int

- IDEA: директория на европейските институции - http://europa.eu.int/idea

- Европейски издателски форум - http://publications.eu.int/general/publishers_en.html

- CORDIS: Информационна служба за проучване и развитие на Общността: http://www.cordis.lu

- НБКМ: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - http://www.nationallibrary.bg/

- Университетска библиотека СУ „Св. Кл. Охридски” - http://www.libsu.uni-sofia.bg/

- Университетска библиотека ПУ „Паисий Хилендарски” – http://lib.uni-plovdiv.bg/index.html

- Moodle.BG: Страница към виртуални библиотеки - http://moodle.org/

- Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - http://unibit.bg/

- Френски културен институт - http://www.institutfrance.bg/?lang=bg

- Гьоте институт - http://www.goethe.de/ins/bg/sof/wis/bib/bgindex.htm

- Институт „Сервантес” - http://sofia.cervantes.es/bg/default.shtm

- Британски съвет - http://www.goethe.de/ins/bg/sof/wis/bib/bgindex.htm

- Университетска библиотека ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - http://www.uni-vt.bg/1/default.asp?zid=83&lid=1

- Университетска библиотека ШУ „Еп. Константин Преславски” - http://library.shu-bg.net/

- Сп. Български език и литература - http://liternet.bg/publish/bel/

Сп. Public Republic (е-списание) - http://www.public-republic.com/

БИБЛИОГРАФИЯ НА КИРИЛИЦА

 

bibl-su

 

 

 

 

 

 

 

 


АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

ТЕМАТИКА

е-адрес

Адорно, Теодор

Эстетическая теория / Пер. с нем. А. В. Дранова. - Москва: Республика, 2001.

Изкуство, общество, естетика

http://yanko.lib.ru/books/cultur/adorno-asthetische-theorie.htm

Барт, Ролан

Смъртта на Автора (превод Албена Стамболова)

Теория на литературата

http://www.litclub.com/library/kritika/bart/dead.html

Валери, Поль

Об искусстве

Живопис; драма; поезия

http://lib.ru/CULTURE/VALERY/about_art.txt

Гоголь, Николай В.

Авторская исповедь

Мемоари; размишления

http://www.pereplet.ru/misl/gogol.html

Горчева, Мая

„Иконите спят" от Г. Милев: културноисторическата памет на модерната психолирика

Български модернизъм

www.litclub.com/library/kritika/maya/rodno.html

Горчева, Мая

Сънят на иконите и будната памет за фолклорния образец: народните песни, скрити в епиграфите на цикъла „Иконите спят" от Г. Милев

Български модернизъм

www.litclub.com/library/kritika/maya/epigrafi.html

Горчева, Мая

Елегичен авангард (вариацията "Гроб" от "Иконите спят" на Г. Милев между литературни предходници и естетически експеримент)

Български модернизъм

www.litclub.com/library/kritika/maya/grob.html

Грицанов, А. Можейко, М.

Постмодернизм. Энциклопедия. - Минск.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001.

Постмодернизъм

http://yanko.lib.ru/books/encycl/post_mod_encyclop_all.html

Далчев, Атанас

Поезия и действителност

Български модернизъм; поезия

http://www.litclub.com/library/bg/dalchev/statia2.htm

Игълтън, Тери

Що е литература? (из „Теория на литературата”), пр. Румяна Рубенова

Теория на литературата

http://www.litclub.com/library/kritika/eagleton.htm

 

Ильин, Илья

Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - Москва: Интрада, 1996.

Теория на литературата

http://lib.ru/CULTURE/ILIN/poststrukt.txt

Ильин, Илья

Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа

Теория на литературата

http://lib.ru/CULTURE/ILIN/postmodern.txt

 

Кьорчев, Димо

Тъгите ни

 

http://www.litclub.com/library/kritika/kiorchev/tugiteni.htm

Левит, С.Я. - главный редактор

Культурология XX век энциклопедия

Културология - основни направления, школи, понятия

http://yanko.lib.ru/books/encycl/cultXXall1&2volumes.htm#BMA0000

Лотман, Юрий

Семиотика кино и проблемы киноэстетики. "Ээсти Раамат" Таллин, 1973

Семиотика; кино

http://lib.ru/CINEMA/kinolit/LOTMAN/kinoestetika.txt

Лотман, Юрий

Избранные статьи в трех томах. ТОМ I. Статьи по семиотике и топологии культуры. «Александра» 1992

Семиотика на културата; текстът като семиотичен проблем

http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman-selection.htm

Маритен, Ж.

Ответственность художника

Литературно творчество; морални ценности

http://lib.ru/FILOSOF/MARITEN/hudozhnik.txt

Пропп, Владимир

Морфология "волшебной" сказки. Москва. Лабиринт, 1998

Приказка; действащи лица и функции

http://lib.ru/CULTURE/PROPP/morfologia.txt

Пропп, Владимир

Исторические корни Волшебной Сказки

Вълшебна приказка - композиция, мотиви, образи

http://lib.ru/CULTURE/PROPP/skazki.txt

Руднев, Вадим

Словарь культуры XX века. Москва: Аграф, 1997.

Основни понятия в културата на 20. век

http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt

Руднев, Вадим

Морфология реальности. 1996

Отношението текст - реалност

http://lib.ru/CULTURE/RUDNEW/morfologia.txt

Руднев, Вадим

Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология.

Характери, защитни механизми и личностни разстройства през призмата на художествения дискурс.

http://yanko.lib.ru/books/psycho/rudnev_vadim_characters.htm

Руссо, Ж.Ж.

Об общественном договоре. Трактаты. Москва:"КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998.

Обществено управление - принципи, специфика

http://lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt

Сандомирская, Ирина

Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Umschlag: Olga Chemysheva, „[Luk] at this!", 1997

Понятието родина като продукт на колективното въображение

http://yanko.lib.ru/books/cultur/sadomirskaya-rodina.htm

Тенев, Дарин

„Каква му е Хекуба"

Българска поезия; съпоставителни изследвания

www.litclub.com/library/kritika/darin

Усманова, А. Р.

Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск: "Пропилеи", 2000.

У. Еко - творчество; семиотика - перспективи и роля в съвременната хуманитаристика; отношението текст-читател; интерпретации и свръхинтерпретация.

http://yanko.lib.ru/books/cultur/usmanova-eco.htm

Финк, Э.

Основные феномены человеческого бытия.

Играта - битиен смисъл и структура

http://lib.ru/FILOSOF/FINK/fenomeny.txt


 

 


Фрейденберг, Ольга

Поэтика сюжета и жанра. Москва: "Лабиринт", 1997

Литература антична; сюжет и жанр

http://lib.ru/CULTURE/FREJDENBERG/poetika.txt

Хейзинга, Йохан

Homo Ludens. Москва: Прогресс - Традиция, 1997.

Играта в историята на културата

http://lib.ru/FILOSOF/HUIZINGA/huizinga.txt

Хейзинга, Йохан

Осень Средневековья

Късното Средновековие като социокултурен феномен

http://lib.ru/FILOSOF/HUIZINGA/osen.txt

Шестаков, Вячеслав П.

Эрос и культура: Философия любви и европейское искусство. Москва: Республика; ТЕРРА-Книжный клуб, 1999.

Представи за любовта от Античността до 19. век

http://lit.lib.ru/s/shestakow_w_p/text_0010.shtml

Щайнметц, Хорст

Как се чете модерна поезия (Из "L'Art pour l'art и освобождаването на поетическия език"), пр. Борис Минков

Поезия; модернизъм

http://www.litclub.com/archiv/broi41/shtainmetz.htm

Юм, Дэвид

ИССЛЕДОВАНИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗУМЕНИИ. М.: "Прогресс", 1995

Просвещение - философия

http://karolinga.boom.ru/d20/index.html

Ямпольский, Михаил

Память Тиресия. Интертекстуалъность и кинематограф. Москва, РИК «Культура», 1993.

Текст; интертекст; филм

http://yanko.lib.ru/books/betweenall/yampolskiy-pamyat-tiresiya.htm

Ямпольский, Михаил

Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). Новое литературное обозрение, 1996

Култура; телесност

http://yanko.lib.ru/books/betweenall/yampolsky_demon_i_labirint.html

Ямпольский, Михаил

О близком (Очерки немиметического зрения). - М.: Новое литературное обозрение, 2001.

Деформации и трансформации навизуалността в културата от XIX—XX век

http://yanko.lib.ru/books/betweenall/yampolskiy-o-blizkom.htm
 

БИБЛИОГРАФИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 
 

Adolphs, Dieter Boschetto, Sandra Shoos, Diane

A Nondepartmentalized Model for Intercultural Studies of Foreign Literature and Film В: ADFL Bulletin 22, no. 3 (Spring 1991): 20-27

 

http://www.adfl.org/bulletin/V22N3/OLD/223020.HTM


 

 

 

Barnett, Marva A.

Peer Observation and Analysis: Improving Teaching and Training Tas – В: ADFL Bulletin 15, no. 1 (September 1983): 30-33

 

http://www.adfl.org/bulletin/V16N2/OLD/162049.HTM

Barolini, Teodolinda

The Undivine Comedy:Detheologizing Dante, Princeton University Press, 2001 (,,ограничен достъп")

Дантевата "Божествена комедия"

http://books.google.com/books/p/princeton?id=nczoqpEnFqkC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Baron, Hans

The crisis of the early Italian Renaissance: Civic humanism and republican liberty in an age of classicism and tyranny - Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1966.

Ренесанс - Италия

http://books.google.bg/books?id=PC0oFzJpFBwC&printsec=frontcover&dq=The+crisis+of+the+early+Italian+Renaissance&source=bl&ots=r1KkeCChr1&sig=gsS0V8neeb9Y4L9zS0y8ObtCoXk&hl=bg&ei=j5wCTObkA4GTOM3s_NYE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCQQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false

Birnbaum, Henrik

Aspects of the Slavic Middle Ages and Slavic Renaissance culture - New York etc.: Lang, 1991.

Славяни - История - Средни векове; славяни - култура.

N/a

Bisaha, Nancy

Creating East and West: Renaissance humanists and the Ottoman Turks. Univ. of Pensylvania press. 2006 ("ограничен достъп")

Осмисляне на понятията Изток и Запад в ренесансовата епоха.

http://books.google.bg/books?id=QNQoCqPmZkIC&pg=PA194&dq=Renaissance+thought:+The+classic,+scholastic,+and+humanistic+strains&lr=&cd=16#v=onepage&q=Renaissance%20thought%3A%20The%20classic%2C%20scholastic%2C%20and%20humanistic%20strains&f=false

Buell, Lawrence

New England literary culture from revolution through renaissance. Cambridge etc.: Cambridge Univ. Press, 1989.

Северноамериканска литература - История - 19-20. век.

N/a

Codrescu, Andrei

The Poetry Lesson, Princeton University Press, 2010

Теория на литературата; поезия

 

Cohen, Margaret Dever, Carolyn Edited by

The Literary Channel: The Inter-National Invention of the Novel, Princeton University Press, 2001 (,,ограничен достъп")

Теория на литературата; роман

http://books.google.com/books/p/princeton?id=B6sgNuN2nasC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Cohen, Ted

Thinking of Others: On the Talent for Metaphor, Princeton University Press, 2009 ("ограничен достъп")

Теория на литературата; метафора и самоидентификация

http://books.google.com/books/p/princeton?id=F4OiCXvRLMMC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Culler, Jonathan

On Deconstruction: Theory and Criticism After Structuralism. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

Теория на литературата; критика; постструктурализъм

http://www.google.com/books?hl=bg&lr=&id=YxY5DV0UCIQC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Culler,+Jonathan.+On+Deconstruction:+Theory+and+Criticism+After+Structuralism.+Ithaca:+Cornell+University+Press,+1983.&ots=fS3cnY4OWK&sig=hTGUmJR-rG9Hp1dHhq-xE08SRHY#v=onepage&q&f=false

Culler, Jonathan

Literary Theory: A Very Short Introduction

 

http://www.questia.com/PM.qst

 

Oxford University Press, 1997

 

 

Culler, Jonathan, ed.

Deconstruction: critical concepts in literary and cultural studies, Routledge, 2003 (,,ограничен достъп")

 

http://www.google.com/books?hl=bg&lr=&id=LrLmAknymmIC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Culler,+Jonathan.+On+Deconstruction:+Theory+and+Criticism+After+Structuralism.+Ithaca:+Cornell+University+Press,+1983.&ots=bo7UWX0Iro&sig=HsATr_5o0OOCB9ngHmly13FjCsw#v=onepage&q&f=false

Culler, Jonathan

The literary in theory Stanford University Press, 2007 ("ограничен достъп")

 

http://www.google.com/books?hl=bg&lr=&id=wmxwT746DucC&oi=fnd&pg=PP11&dq=Culler,+Jonathan.+On+Deconstruction:+Theory+and+Criticism+After+Structuralism.+Ithaca:+Cornell+University+Press,+1983.&ots=wDrz2-eChr&sig=8AGw7v9-vQJxvTthbi-e1B_jSqI#v=onepage&q&f=false

Dickstein, Morris

A Mirror in the Roadway: Literature and the Real World, Princeton University Press, 2007 ("ограничен достъп")

Теория на литературата; реализъм, модернизъм

http://books.google.com/books/p/princeton?id=qTMUryjdVjsC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Finucci, Valeria Schwartz, Regina еdited by

Desire in the Renaissance: Psychoanalysis and Literature, Princeton University Press, 1994 (,,ограничен достъп")

Ренесанс, психоанализа

http://books.google.com/books/p/princeton?id=jL4n-1e4W84C&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Foley, Helene P.

Female Acts in Greek Tragedy, Princeton University Press, 2001 (,,ограничен достъп")

Теория на литературата; древногръцка трагедия

http://books.google.com/books/p/princeton?id=lhJUh3KIcXYC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Frank, Joseph

Dostoevsky: A Writer in His Time, Princeton University Press, 2009 (,,ограничен достъп")

История на литературата; руска литература; Достоевски

http://books.google.com/books/p/princeton?id=lp1RpM8o9BQC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Ginzburg, Lydia Rosengrant, Judson

On Psychological Prose, Princeton University Press,1991

Теория на литературата; образът на човека като психологически и социален феномен

N/a

Godman, Peter

From Poliziano to Machiavelli: Florentine Humanism in the High Renaissance, Princeton University Press, 1998 (,,ограничен достъп")

Ренесанс; хуманизъм

http://books.google.com/books/p/princeton?id=KcTRCK8wn38C&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Godman, Peter

The Silent Masters: Latin Literature and Its Censors in the High Middle Ages, Princeton University Press, 2001 (,,ограничен достъп")

Литература; цензура

http://books.google.com/books/p/princeton?id=XEFBoAnJcb4C&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Greenfield, Concetta Carestia

Humanist and scholastic poetics, 1250-1500

Хуманистична и схоластична реторическа традиция; Данте, Бокачо, Петрарка и др.

http://books.google.bg/books?id=M4_vQXnhObUC&pg=PA54&dq=Renaissance+thought:+The+classic,+scholastic,+and+humanistic+strains&cd=7#v=onepage&q=Renaissance%20thought%3A%20The%20classic%2C%20scholastic%2C%20and%20humanistic%20strains&f=false

Hauser, Arnold

The social history of art : Vol. 1-4. - London etc. : Routledge, 1999. Vol. 1. From prehistoric times to the Middle Ages.
Vol. 2. Renaissance, mannerism, baroque. - XLVIII,
Vol. 3. Rococo, classicism and romanticism.
Vol. 4. Naturalism, impressionism, the film age.

1. Изкуство - История. 2. Изкуство - Социология.

N/a

Hoenisch, Steve

The Myth of Psychoanalysis: Wittgenstein Contra Freud (автореферат)

Реч; психоанализа

http://www.criticism.com/md/tech.html

Izenberg, Gerald

Impossible Individuality: Romanticism, Revolution, and the Origins of Modern Selfhood, 1787-1802, Princeton University Press, 1992

Романтизъм; личност

N/a

Field, J. V. Frank, A. J. James, L. - Ed. and introd. By

RENAISSANCE and revolution: Humanists, scholars, craftsmen and natural philosophers in early modern Europe - Cambridge etc.: Cambridge Univ. Press, 1993.(,,ограничен достъп")

1. Възраждане. 2. Наука - История.

http://books.google.bg/books?id=pkP6XOp9ZlAC&printsec=frontcover&dq=RENAISSANCE+and+revolution&source=bl&ots=TcEXRapTa4&sig=uhbUrF6xwifTlx88jGUuPdTTA9g&hl=bg&ei=U5ICTNeOMsWPOLGV0NYE&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false

Jehlen, Myra

Five Fictions in Search of Truth, Princeton University Press, 2008 (,,ограничен достъп")

Теория на литературата; фикция и "истина"

http://books.google.com/books/p/princeton?id=kMNUEJCYzkUC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Kahn, Victoria Saccamano, Neil Coli, Daniela, edited by

Politics and the Passions, 1500-1850, Princeton University Press, 2006 (,,ограничен достъп")

Литература; философия;етика

http://books.google.com/books/p/princeton?id=WJVjc78WBAIC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Kristeller, Paul Oskar

Renaissance thought: The classic, scholastic, and humanistic strains - New York: Harper, 1961.

1. Ренесанс. 2. Наука - История.

N/a

Lambropoulos, Vassilis

The Rise of Eurocentrism: Anatomy of Interpretation, Princeton University Press, 2001 (,,ограничен достъп")

Литература; сравнителни изследвания; еврпейска история; образование

 

Lepschy, Anna Laura - editor

BOOK production and letters in the Western European Renaissance : Essays in honour of Conor Fahy - London: Modern Humanities Research Association, 1986.

1. Книга - История - Западна Европа. 2. Печатарство - История - Западна Европа.

N/a

Martines, Lauro

Society and history in English Renaissance verse . - Oxford etc. : Blackwell, 1985

Поезия,английска - история и критика.

N/a

Mathews, Thomas F.

The art of Byzantium: between antiquity and the Renaissance. - London : Weidenfeld and Nicolson, 1998.

Изкуство,византийско - история.

N/a

Mebane, John S.

Renaissance Magic and the Return of the Golden Age: The Occult Tradition and Marlowe, Jonson and Shakespeare. University of Nebraska press, 1989

Магическо и окултно в три английски ренесансови драми - "Бурята", "Доктор Фауст" и "Алхимикът".

http://books.google.bg/books?id=fLFhCYXFiVcC&pg=PA276&dq=Renaissance+thought:+The+classic,+scholastic,+and+humanistic+strains&lr=&cd=13#v=onepage&q=Renaissance%20thought%3A%20The%20classic%2C%20scholastic%2C%20and%20humanistic%20strains&f=false

McMurran, Mary Helen

The Spread of Novels: Translation and Prose Fiction in the Eighteenth Century, Princeton University Press, 2009 (,,ограничен достъп")

Художествена проза; преводи; модерен роман

N/a

Norton, Glyn - editor

The Cambridge history of literary criticism: The Renaissance. Cambridge University press. 1999 ("ограничен достъп")

Ренесансовият екзегезис; възприемане на Аристотеловата "Поетика" през 16. век и др.

http://books.google.bg/books?id=j7tj_XxmLwIC&pg=PA358&dq=Renaissance+thought:+The+classic,+scholastic,+and+humanistic+strains&lr=&cd=17#v=onepage&q=Renaissance%20thought%3A%20The%20classic%2C%20scholastic%2C%20and%20humanistic%20strains&f=false

Olson, Roberta J. M.

Italian Renaissance sculpture - New York: Thames and Hudson, 1997.

Скулптура - ренесансова италианска

N/a

Potts, Denys C. Charlton, Donald G.

French thought since 1600. Methuen & Co. 1972

Френската философска мисъл от 17. до 20. век; "криза на съзнанието", позитивизъм, екзистенциализъм и др.

http://books.google.bg/books?id=ud8NAAAAQAAJ&pg=PA35&dq=Renaissance+thought:+The+classic,+scholastic,+and+humanistic+strains&lr=&cd=18#v=onepage&q=Renaissance%20thought%3A%20The%20classic%2C%20scholastic%2C%20and%20humanistic%20strains&f=false

Rabb, Theodore

Renaissance lives : Portraits of an age, New York: Pantheon, 1993

Ренесанс, биографии

N/a

Rehm, Rush

The Play of Space: Spatial Transformation in Greek Tragedy, Princeton University Press, 20002 (,,ограничен достъп")

Театър; театрално пространство; древногръцка трагедия

http://books.google.com/books/p/princeton?id=N7scukrRtZYC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Robbins, Bruce

Upward Mobility and the Common Good: Toward a Literary History of the Welfare State, Princeton University Press, 2007 (,,ограничен достъп")

Теория на литературата; роман; "амбициозният герой" и обществената етика

http://books.google.com/books/p/princeton?id=PZkVixpiAWsC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Ruttenburg, Nancy

Dostoevsky's Democracy, Princeton University Press, 2010 (,,ограничен достъп")

История на литературата; руска литература; Достоевски

http://books.google.com/books/p/princeton?id=KsLRQgqq0dgC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Selden, Raman Widdowson, Peter Brooker, Peter

A reader's guide to contemporary literary theory Prentice Hall Europe, 1985, 1997 (,,ограничен достъп")

 

http://www.google.com/books?hl=bg&lr=&id=6TZ2iVrS6MgC&oi=fnd&pg=PP11&dq=Culler,+Jonathan.+On+Deconstruction:+Theory+and+Criticism+After+Structuralism.+Ithaca:+Cornell+University+Press,+1983.&ots=ZfKX2_FLFu&sig=54rD_pJqoKu4OH7FFuYFCCPnBp8#v=onepage&q=Culler%2C%20Jonathan.%20On%20Deconstruction%3A%20Theory%20and%20Criticism%20After%20Structuralism.%20Ithaca%3A%20Cornell%20University%20Press%2C%201983.&f=false

Sokolova, B. Pancheva,E. - editors

Renaissance refractions : Essays in Honour of Alexander Shurbanov - Sofia : St Kliment Ohridski Univ. Press, 2001.

Английска литература - теми, образи, сюжети.

N/a

Stock, Brian

The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the 11th and 12th Centuries, Princeton University Press, 1983 (,,ограничен достъп")

Средновековна литература

http://books.google.com/books/p/princeton?id=6Ves8Li9LH8C&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Welsh, Alexander

Hamlet in His Modern Guises, Princeton University Press, 2001 (,,ограничен достъп")

Литературна критика; английска литература; Шекспир, Хамлет

http://books.google.com/books/p/princeton?id=iaPHFq_5_x0C&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

White, James Boyd

Living Speech: Resisting the Empire of Force, Princeton University Press, 2006 (,,ограничен достъп")

Език; литература

http://books.google.com/books/p/princeton?id=uA_EXBnUA1EC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Wilkie, Brian

Literature of the Western world : Vol. 1-2. - New York : Macmillan, 1988.

Античност; ренесансова култура

N/a

Woloch, Alex

The One vs. the Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel, Princeton University Press, 2003 (,,ограничен достъп")

Теория на литературата; роман; романов персонаж

http://books.google.com/books/p/princeton?id=x9cxCgdeDCsC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

Yates, Frances Amelia

Renaissance and Reform: the Italian contribution - London etc.: Routledge, 1999.

1. Италия - Култура - История - Сборници. 2. Ренесанс - Италия - Сборници. 3. Реформация - Италия - Сборници.

N/a

Yates, Frances Amelia

Ideas and ideals in the North European Renaissance - London etc.: Routledge, 1999.

1. Ренесанс - Европа - Сборници. 2. Реформация - Европа - Сборници. 3. Шестнадесети век - Европа - Сборници.

N/a

Zamir, Tzachi

Double Vision: Moral Philosophy and Shakespearean Drama, Princeton University Press,2008 (,,ограничен достъп")

Литературна критика; философия, английска литература; Шекспир

http://books.google.com/books/p/princeton?id=T2kDG3DVk0EC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false

 

I. Методика на обучението по чужд език


meth1Ангелов, Божидар. Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007.

Гочева, Емилия. Чуждоезиковото обучение. С., Лотос, 2000.

Симеонова, Йорданка. Преподавателят по чужд език (с комуникативна ориентация и комуникативност в обучението). С, 2000.

Стефанова, Павлинка. Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване. С., Сиела , 2007 г.

Стойчева, Мария. Европейската езикова политика. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006.

Шопов, Тодор. Вторият език. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1998.

Шопов, Тодор. Чуждоезиковата методика. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005.


II. Методика на обучението по български език в началното училище


Василева, Емилия. Урокът в началното училище. С., Свят 2001, 2004.

Георгиева, Маргарита. Обучението по български език в началното училище. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2002.

Георгиева, Маргарита, Румяна Йовева, Стойка Здравкова. Обучението по български език и литература в началното училище. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005.

Христозова, Галя. Обучението по български език в 1. – 4. клас (граматика, правопис, правоговор и пунктуация). Бургас, Янита ЯС, 2008.III. Методика на обучението по български език в средното училище (общи проблеми)


Ангелова, Таня. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. С., Сема РШ, 2004.

Георгиева, Елена. Езикова култура и езиково обучение. С., Народна просвета, 1990.

Георгиева, Маргарита. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. С., Народна просвета1990.

Георгиева, Маргарита. Обучението по български език в условията на билингвизъм. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004.

Георгиева, Маргарита и др. (съставители). Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. С., Булвест 2000, 2005.

Димчев, Кирил. Система в стилистичните занятия по български език., С., Народна просвета, 1977.

Димчев, Кирил. Обучението по български език като система. С., Сиела, 1998.

Димчев, Кирил. Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции., В. Търново, Знак 94, 2010.

Кръстанова, Ваня. Социолингвистичната компетентност на учениците в обучението по български език (5. – 12. клас). С., Булвест 2000, 2003.

Кабасанов, Стайко. Методика на обучението по български език. С., Наука и изкуство, 1978.

Петров, Ангел. Дискурсният анализ в обучението по български език (5. – 8. клас). С., Булвест 2000, 2000.

Петров, Ангел. Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език. С., Булвест 2000, 2004.

Петрова, Мария и др. (съставители). Науката, образованието и времето като грижа. Част I. Език, литература, методика на обучението по език и литература. Смолян, 2007.

Ставрева, Лиляна. Функционално-стилистичен подход при обучението по български език. С., Народна просвета, 1980.

Тенева, Теменуга и др. (съставители). Отклонението като норма. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009.

Янакиев, Мирослав. Лингвистиката и езиковото обучение. . С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007.

Янкова, Ганка. Помагало по методика на обучението по български език. Актуални проблеми. С., Фабер, 2008.

 

 

Общи курсове по методика на обучението по чужд език


meth4Бабов К. Методика русского языка в болгарской средней школе, София, вс.изд.

Гочева Е. Чуждоезиково обучение, изд. "Лодос", С., 2000 г.

Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. Москва, изд. „Флинта-Наука”, 2009.

Обща европейска езикова рамка: учене, преподаване, оценяване. София: МОН, Релакса, 2006 (превод от англ. от Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Cambridge University Press, 2001).

Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Колларова Э. „Концепция коммуникативного образования (теория и ее реализация). Санкт Петербург, „Златоуст”, 2007.

Патев, П. Методика на френския език. София, Наука и изкуство, 1988.

Соловова E.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. Москва, „Просвещение”, 2005.

Стефанова П. Методика на чуждоезиковото обучение, София, 1999 г.

Шопов Т. Вторият език. София, 1998.

Шопов Т. Чуждоезикова методика. София, 2002.

Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. Москва, изд. „Филоматис”, 2006.

Douglas Brown Н., Teaching by Principles, Pearson ESL, 2000.

Stern H.H. Fundamental Concepts in Language Teaching. Oxford University Press, 1983.Методи в чуждоезиковото обучение


Щерба Л.В. Зависимость методики преподавания иностранных языков от состояния общества и его задач. В: Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе: Общие вопросы методики. Москва, 1974. с. 14-29.

Larsen-Freeman D. Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press, 2000.

Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press, 2001.

Комуникативен подход и комуникативна компетентност в чуждоезиковото обучение

Балыхина Т.М. Уровни владения русским языком в системе общеевропейских компетенций. В: Тестологическая компетенция преподавателя русского языка.

Бастрикова Е.М. Коммуникативная компетенция как лингводидактический феномен. В: Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. Казань, Казан. гос. ун-т, 2004.

Симеонова Й. Комуникативна методика; Комуникативност в развитие. В сп. „Чуждоезиково обучение”, 2008, бр.1; бр.5.

Savignon S. Communicative Language Teaching: Linguistic Theory and Classroom Practice. In: Interpreting Communicative Language Teaching. Contexts and Concerns in Teacher Education. Yale University Press, 2002.