Проект

E-ОБУЧЕНИЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ЗА СТУДЕНТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТРаботен екип: Доц. д-р Владимир Атанасов Атанасов (ръководител); Доц. д-р Ангел Маринов Петров; Доц. д-р Огняна Тенева, Гл. ас. д-р Антония Димитрова; Ст. ас. Людмила Берковска, Иван Велчев, учител в НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”


pic1

 

За проекта: Е-библиотеката служи за събиране на текстове, свързани с обучението по методика и академичното образование на студенти. Предложеният проект има обучителен характер и представлява сбор от специализирани материали върху електронен носител – книги, списания, архиви, публикации, библиотеки. Е-библиотеката може да се развие като част от обучителните е-ресурси на Факултета по Славянски филологии, както и в други катедри и факултети с оглед на подготовката на студенти за практика и държавен изпит при придобиване на педагогическа правоспособност.


 

 

Електронна библиотека: Е-библиотеката е необходима технология при създаване на информационни системи за обучение на студенти и придобиване на правоспособност във факултетите с преподаване на дисциплината „методика на обучението по …”, както и за нуждите на студенти от кръга на филологическите и педагогическите специалности. Библиотеката осигурява интегрирането на разнообразни информационни е-ресурси и дава възможност за публикация, съхранение и достъп до научна, научно-методическа, научно-приложна и приложна информации. Тя не използва традиционните форми на достъп до библиотечни фондове, а се основава на търсене и ползване на източници само в мрежата.

 

pic2

 

Е-библиотеката представлява работно поле, което може да бъде разширявано и допълвано, което дава възможност за увеличаване на научно-методическия капацитет в преподаването на дисциплини като методика на българския, руския език и литературата, както и повишаване на качеството на обучение.


Организация: Съдържанието на е-библиотеката е организирано в четири панела, съответно:


o Обучение по методика на българския език;

o Обучение по методика на руския език;

o Обучение по методика на литературата;

o Списание „Български език и литература”


Електронни адреси