pic4

 

- Книжарница на Европейския Съюз – универсален пункт за достъп до публикациите за ЕС: http://bookshop.eu.int

- Службата за публикации: http://publications.eu.int

- EUR-Lex: портал за достъп до законодателството на ЕС - http://europa.eu.int/eur-lex/lex

- TED: покани за търгове - http://ted.publications.eu.int

- IDEA: директория на европейските институции - http://europa.eu.int/idea

- Европейски издателски форум - http://publications.eu.int/general/publishers_en.html

- CORDIS: Информационна служба за проучване и развитие на Общността: http://www.cordis.lu

- НБКМ: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” - http://www.nationallibrary.bg/

- Университетска библиотека СУ „Св. Кл. Охридски” - http://www.libsu.uni-sofia.bg/

- Университетска библиотека ПУ „Паисий Хилендарски” – http://lib.uni-plovdiv.bg/index.html

- Moodle.BG: Страница към виртуални библиотеки - http://moodle.org/

- Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - http://unibit.bg/

- Френски културен институт - http://www.institutfrance.bg/?lang=bg

- Гьоте институт - http://www.goethe.de/ins/bg/sof/wis/bib/bgindex.htm

- Институт „Сервантес” - http://sofia.cervantes.es/bg/default.shtm

- Британски съвет - http://www.goethe.de/ins/bg/sof/wis/bib/bgindex.htm

- Университетска библиотека ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - http://www.uni-vt.bg/1/default.asp?zid=83&lid=1

- Университетска библиотека ШУ „Еп. Константин Преславски” - http://library.shu-bg.net/

- Сп. Български език и литература - http://liternet.bg/publish/bel/

Сп. Public Republic (е-списание) - http://www.public-republic.com/