П О К А Н А

 

Секция „Филологически науки“ при Съюза на учените в България

и Факултетът по славянски филологии при Софийския университет

канят всички интересуващи се на представянето на един от най-успешните и полезни филологически проекти,осъществени напоследък 

„Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език“  

 

speech25Основната цел на проекта е изучаването на речевото общуване със средствата на устните форми на съвременния български език в различни сфери и комуникативни ситуации. Наблюденията и анализите, направени през периода 2009–2013 г., показват съвременния български език в неговото реално битие като основно комуникативно средство, чиято система е отворена, динамична, изградена от стилове и регистри, зависими не само от вътрешноезиковите закономерности, но и от социални и комуникативни фактори. В досегашните изследвания в областта на съвременния български език е представен единствено или предимно писменият български книжовен език, при това най-често посредством художествени текстове. Чрез дейностите по проекта е направен сериозен опит да се предложи комплексен модел за анализ на вербалните и невербалните средства в устната комуникация и да се преодолее дисбалансът, наблюдаван в това отношение досега.

 

За представянето на проекта сме поканили проф. Йовка Тишева и доц. Красимира Алексова, а останалите членове на изследователския екип са гл. ас. Марина Джонова, гл. ас. Атанас Атанасов, гл. ас. Ася Асенова, гл. ас. Йорданка Велкова, гл. ас. Весела Шушлина и д-р Алиса Трендафилова. Проектът е бил финансиран от фонд „Научни изследвания“ при МОН (№ ДТК 02/11 – 2009–2013г.) и администриран от фондация „Фокус“.

 

Както вече стана традиция при нашите сбирки, след представянето ще има време за въпроси и отговори, за дискусия и изказвания.

 

Сбирката ще се състои от 17.30 ч. на 25 март 2014 г., вторник, в Огледалната зала на Софийския университет (входа на Северното крило откъм двора, 2. етаж).

 

                                                          

Ръководството на секция „Филологически науки“