phil forum copy

Факултетът по славянски филологии

Ви кани на

 

представяне на първи брой на

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ

 

Списание за студенти, докторанти и млади учени

 

Заповядайте на 25 ноември от 18 ч. в Аулата на СУ  "Св. Климент Охридски"

 

„Филологически форум” е списание, предназначено за студенти, докторанти и млади учени. Идеята за него се роди от големия интерес към проведения през 2014 г. Международен филологически форум за студенти и докторанти, в който взеха участие над 200 млади учени. Форматът на списанието е пряко ангажиран с разнообразието от инициативи и текстове, с които заявяват творческо присъствие студентите и докторантите. Предвидено е представянето на отделни защити на магистърски тези, както и публикуване на части от тях, на докторски работи, представяне на дейности и проекти със студентите бакалаври и магистри, рецензии на новоизлезли книги на преподаватели и студенти, интервюта с изявени български учени, както и с публични личности, завършили нашия факултет. Научните статии се публикуват след препоръка от двама хабилитирани преподаватели.

 

           Редакционна колегия: гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р  Мартин Стефанов.

Редактор: Елка Миленкова

Редакционният съвет се състои от български и чуждестранни учени.