Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ при Института за етнология и фолклористика заедно с Етнографски музей – БАН и редакцията на списание „Български фолклор“

 

организират

 

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

за изследване в областта на балканския и славянски фолклор

 

Често и хората на науката плащат дан на модата: избират теми, които изглеждат нови, отказват се от утвърдени понятия и ги заменят с новоизковани. Едно от понятията с подобна съдба е фолклорът и свързаната с него методология. Изчерпан ли е този подход? Само за миналото и за сценичните възстановки ли трябва да мислим, когато се спомене понятието фолклор?

 

trakiaСпециалистите знаят, че дори и днес фолклорът не съществува само във изпълненията на певчески и танцови ансамбли. И днес хората продължават да общуват, да разказват, да създават свои кодове, разбираеми за членовете на определена общност. Фолклорът е общуване и общуването ражда фолклор. Той е творческо усилие, игра и съхраняване на знание за миналото. Фолклорът може да разграничи своето и чуждото и даже да се превърне в бунт.

 

Фолклористите у нас днес разкриват нови изследователски полета и осъзнават необходимостта да потърсят съмишленици с разнообразна базисна подготовка, за да обхванат по-широко европейското пространство и да погледнат на него от българска гледна точка. С тази цел Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и редакцията на списание „Български фолклор“ организират конкурс за оригинално непубликувано изследване (статия), посветено на тема от областта на балканския и славянски фолклор.

 

Тематика: Изследванията (статиите) могат да бъдат посветени на различни теми от областта на фолклора, традиционната култура и всекидневието на балканските и славянските народи, като и на етничните и конфесионални групи, обитаващи балканските и славянски страни. Примерни тематични области могат да бъдат намерени в Приложението.

 

Право на участие в конкурса имат дипломирани магистри и студенти в магистърски програми от всички horoспециалности.

 

Изисквания за оформление: Статиите, с обем не по-голям от 30 000 знака (включително библиографията и бележките под линия), трябва да бъдат изпратени в електронен вид (doc или docx формат). Библиографията се оформя съобразно правилата на списание „Български фолклор“, които могат да бъдат намерени на интернет сайта на списанието http://www.bulgarianfolklorejournal.net/Content/PravilaBF.pdf

 

Срок: Статиите трябва да бъдат изпратени не по-късно от 30 април 2016 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., придружени от кратки данни за автора: специалност, факултет, университет, адрес за кореспонденция.

 

Награди: Организаторите на конкурса предвиждат две награди: І награда – публикация в списание „Български фолклор“ и едногодишен абонамент за списанието; поощрения – едногодишен абонамент за списание „Български фолклор“.

 

С изпращането на текст за участие в конкурса всеки участник приема условията на конкурса и декларира:

  1. че е автор на изпратения от него текст;
  2. че текстът не е публикуван и не е приет за печат в друго издание на български или на друг език;
  3. че е съгласен текстът му да бъде публикуван в списание „Български фолклор“ съобразно възприетите от редакцията на списанието правила.

 

Приложение

 

Списък от примерни тематични области

Мит – фолклор – ритуал (в традиционната култура и съвременността);

Традиционни и нови фолклорни жанрове (народен епос, балади и други песенни жанрове, приказки, предания, паремии, вицове, градски легенди и т.н.): регионални, етнични, национални и наднационални особености;

Фолклор и идентичност (национална, етнична, регионална, селищна, групова, професионална и т.н.);

Фолклор и религия;

Фолклор и фолклоризъм: фолклорът на сцената и в музея, фолклорът в архивите (вкл. аудио и видеоархиви), фолклорът в печатните издания, фолклорът в съвременните медии;

Фолклорът и художествената литература;

Фолклорът и децата;

История на фолклористиката в отделните страни или региони;

Изследване на балканска и/или славянска фолклорна/фолклористична проблематика в сравнителен план;

Фолклорни явления в съвременността.

 

Този списък е предназначен да улесни участниците в конкурса при избора им на тема, но не нито е изчерпателен, нито – задължителен.