arealna lingvistikaФондация „Проф. дфн Максим Младенов – Общество за проучване на българската народна реч“

 

представя

новата книга на

ДАРИНА МЛАДЕНОВА

 

ОТ ЛИНГВИСТИЧНА ГЕОГРАФИЯ КЪМ АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА

 

на 9 юни 2016, четвъртък, в 17 часа

в Новата конферентна зала на Софийския Университет

 

 

София: Littera et Lingua, 2016, http://slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2016/9