erasmus6

 

 

Преподавателска мобилност за учебната 2017-2018 г.

 

 

Уважаеми колеги,

Комисията по програма „Еразъм+” на Факултета по славянски филологии обявява конкурс за попълване на 15 места за преподавателска мобилност през учебната 2017-2018 година. Мобилността трябва да обхваща 6 дни (4 дни за лекции или обучение, и 2 дни - за път). По-дълъг престой е възможен за сметка на пътуващия.

Съгласно общоуниверситетските изисквания, критериите са както следва:

 

Критерии за допустимост и селекция на кандидатите:

Кандидатът трябва да е преподавател/служител в Софийския университет;

Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния Еразъм договор;

Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;

Приоритетно се одобряват преподаватели/служители, които съдействат активно за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;

 

За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:

- когато мобилността им е съществена част от учебната програма на приемащата институция,

- които имат разработени дисциплини на чужд език и са заявили готовност да обучават чуждестранни Еразъм студенти;

За мобилност с цел обучение, приоритетно се одобряват преподаватели/служители, при които заявената мобилност е пряко свързана с повишаване на тяхната професионална квалификация и умения, за изпълнение на задълженията им в СУ.

При повече кандидатури и набиране на равен брой точки с приоритет ще бъдат одобрявани преподаватели/служители, които през последните 5 (пет) години са ползвали по-малко мобилности.

 

Оценка на кандидатурите при изпълнение на горните критерии:

 

Допълнителни критерии:

Точки

1. Работа с Еразъм студенти

До 4 т.

2. Приемане на Еразъм преподаватели от университети-партньори

До 3 т.

3. Координатор/контактно лице по договора

До 2т.

4. Административна работа по програма „Еразъм+”

1 т.

                                    Общо

10 т.

 

Заявления за кандидатстване по приложения образец, придружени с покана от приемащия университет (или електронно писмо от координатора по програмата в университета-партньор), се подават в Деканата на ФСФ (230 кабинет) в срок до 15 октомври 2017 г.

Актуално действащите договори са представени в допълнителна таблица.

 

За повече информация можете да се обръщате към координатора по програма „Еразъм+” на Факултета по славянски филологии проф. д-р Амелия Личева.

Съгласно изискванията, решенията на комисията по програма „Еразъм” ще бъдат обявени след одобрение на Декана на ФСФ.

 

Актуално действащи договори

Заявление за участие с цел обучение

Заявление за участие с цел преподаване