uni old

 

Статут

 

на наградата на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски” и Фондация „Захарий Стоянов” за научна книга на млад учен в областта на езикознанието или литературознанието

 

 1. Общи положения
 2. Наградата има за цел да стимулира научните изследвания на млади учени в областта на езикознанието и литературознанието.
 3. Наградата се присъжда от името на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски” и Фондация „Захарий Стоянов”.
 4. В четна година наградата се присъжда на книга в областта на литературознанието, а в нечетна - на книга в областта на езикознанието.
 5. Носителят на наградата получава грамота и парична премия на стойност 300 лева.
 6. Паричната премия и грамотата се осигуряват от Фондация „Захарий Стоянов”.
 7. Обявяването на наградата става по време на официалната церемония по честването на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски” на 24 ноември и се връчва от представител на Фондация „Захарий Стоянов”.
 1. Условия за участие
 2. Авторът на книгата трябва да бъде учен на възраст до 36 навършени години към датата на връчване на наградата.
 3. Авторът трябва да има степен „доктор” в областта на филологията.
 4. Книгата трябва да бъде издадена до 24 месеца преди датата на връчване на наградата.
 5. Книгата трябва да е оригинален научен труд (монография или сборник от студии), първо издание, написана на български език.
 6. Книгата може да бъде издадена на хартиен или електронен носител, но задължително с ISBN или ISSN.

III. Обявяване на наградата и определяне на носителя

 1. Всяка година на 1 септември Факултетът по славянски филологии публикува на сайта си и изпраща до академичните институции обява, в които са посочени условията за кандидатстване за наградата за текущата година.
 2. Заявки за участие се приемат от автора или издателя, или упълномощени от тях лица.
 3. Заявката за участие се придружава от хартиено или електронно (ако изданието е електронно) копие на книгата, което се депозира в Деканата на Факултета по славянски филологии.
 4. Заявки за участие се приемат до 30 октомври.
 5. ФС на ФСлФ определя на заседанието си през м. октомври комисия в състав от 5 души специалисти от Факултета.
 6. Комисията разглежда постъпилите предложения и на заседанието на ФС през м. ноември обявава номинираните книги (от три до пет), измежду които ФС определя носителя на наградата.
 7. На същото заседание ФС на ФСлФ с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите определя носителя на наградата.