Социална психология на езика – методи и изследвания

 

Доц. д-р Красимира Алексова    

Гл.ас. д-р Стефка Фетваджиева                                                                                          

 

30 ч. лекции

 

Анотация

Курсът дава възможност на студентите да се запознаят с едно от направленията в съвременната лингвистика, което обединява чисто езиковедски, социолингвистични и социалнопсихологически подходи. Ще бъдат представени основните направления в социалната психология на езика, основополагащите и най-новите изследвания в областта, както и методите, с които си служи това направление. Студентите ще имат възможност да усвоят умения за провеждане на експерниментални проучвания, с които да установят езиковите нагласи на съвременния българин към собствения му език и към чужди езици. Освен това ще се запознаят с различните форми на речева акомодация, както и с факторите, които влияят върху нея.

 

Форми и методи на оценяване:

Курсът завършва с изпит, като освен теоретичните въпроси студентите презентират резултатите от собствено проучване, проведено под ръководството на екипа на лекционния курс.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Предмет, цели и задачи на социалната социалната психология на езика.

2

2.

Социалната психология на езика – допирни точки със социолингвистиката, психолингвистиката, етнолингвистиката и др. лингвистични направления.

2

3.

Социална психология на езика – социална психология – социология – психология.

2

4.

Развойни процеси в социалната психология на езика. Основни направления, представители, основополагащи изследвания. Съвременни приноси.

4

5.

Методи в социалната психология на езика: методи на събиране на емпиричен материал и методи на обработка на материала.

Подготовка на изследването. Определяне на обхват на изследването. Формулиране на темата, обекта, предмета, целите и задачите. Формулиране на работна хипотеза. Изработване на организационен план.

6

6.

Езикът и общественото мнение. Съвременни и исторически аспекти. Експериментални проучвания.

Интервю. Видове. Специфични особености на различните видове. Анкета. Видове анкети. Видове въпроси: открити и закрити (дихотомен, многовариантен, въпрос с   Ликертова скала, семантичнодиференциален въпрос, въпрос за оценка на важността, въпрос с бална оценка; въпроси с един отговор : въпроси с повече от един отговор. Скали.

Съставяне на въпросника. Изисквания. Апробиране на въпросника.

6

7.

Теорията за речевата акомодация. Разширяване до теория -   комуникативна акомодация.

Стратегии на речевата акомодация.

Фактори, обуславящи посоката на речевата акомодация.

Емпирични изследвания.

6

8.

Изследване на езиковите нагласи на съвременния българин към особености на собствения му език. Теоретични аспекти. Експериментални методи.

4

9.

Изследване на езиковата йерархия. Теоретични аспекти. Експериментални методи. Емпирични изследвания.

2

                                   

 

 

Литература

Алексова, К. Езикът и семейството. Към методиката за проучване на езика в микрообщността. София. Интервю прес. 2000.

Алексова, К. Депалатализационните процеси в софийската реч като маркер на разговорността. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 5. В. Търново, 2001, 9-18.

Алексова, К. Съвременният българин за своя език (езикови атитюди и езикова йерархия). В: Българският език през ХХ век. София, Акад. изд. “Проф. М. Дринов”/ Изд. “Пенсофт”, 2001, 367-376.

Алексова, К. Езикови атитюди, нормативни статуси и социолингвистични маркери. В: Проблеми на социолингвистиката, т.7. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. София, изд. “Делфи”, 2002, 127-135. www.liternet.bg.

Алексова, Кр. Български езиков изток – български езиков запад на базата на данни, представящи езиковите нагласи на съвременния българин. – Материали от Научната конференция с международно участие, 13 – 14 септември 2011 г., ШУ „Еп. Константин Преславски”, (под печат).

Алексова, Кр. Правилно : неправилно в устната комуникация – анализ на езиковите нагласи на съвременните българи въз основа на данни от национална представителна анкета. – Материали от Националната научна конференция с международно участие „Актуални проблеми на устната комуникация”, Велико Търново, 28 – 29 октомври 2011 г.

Алексова, Кр., Ст. Фетваджиева. Йерархията на езиците според съвременния българин. - В: Балкански идентичности – част ІІІ. София: Институт за изследване на интеграцията, 2003, с. 291-304.

Алексова, Кр., Фетваджиева, Ст. Балкански езикови атитюди. – В: Балкански идентичности – част ІV. София: Институт за изследване на интеграцията, 2003, с. 186-212.

Алексова, Кр., Фетваджиева, Ст. Съпоставително изследване на езиковите атитюди на Балканите (пилотно проучване). – В: Балканистичен форум, 2006, кн. 1 - 2 – 3, Интимни и публични светове на Балканите. Благоевград: Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при ЮЗУ „Н. Рилски”, с. 224-244.

Виденов, М. Социолингвистическият маркер. Към теорията и практиката на теренните изследвания. С., 1998.

Виденов, М. Увод в социолингвистиката. С., Делфи, 2000.

Воденичаров, П. Език, пол и власт: Дискурсен анализ на българските модернизации (30-те и 60-те години). Благоевград, изд. БОАСО, 1999.

Воденичаров, П. Социолингвистика. Критика на езиковите идеологии и идентичности. С., изд. “Сема Р-Ш”, 2003.

Воронина О. Теоретико-методологические основы гендерных исследований // Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций/ Под общ. ред. О. А. Ворониной.- М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001, с.с.13-106.

Горошко Е. Пол, гендер, язык // Женщина. Гендер. Культура. М., 1999, с.98-110.

Горошко, Е. Языковое сознание: гендерная парадигма. М.-Харьков: ИЯ РАН - ИД "ИНЖЭК",2003.

Горошко., Е. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении. Харков, 2009.

Горошко Е. И.Гендерные исследования в языкознании (к проблеме становления метода) // Культура народов Причерноморья, Межвузовский центр Крыма. 2004. № 45, т.1. - http://www.genderstudies.info/lingvo/lingvo1.php

Горошко Е.И. Говорящий пол (Квантитативные исследования в лингвистической гендерологии) -http://www.genderstudies.info/lingvo/lingvo2.php.

Депрез, Персон 1987: Deprez, K., Persson, Y. Attitudes. In: Sociolinguistics. An international Handbook of thr Science of Language and Society. Ed. Ammon, U., Dittmar, N., Mattheire, K., Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1987, 125-133.

Джонев, С. Социална психология. т. I-V, София: Софи-Р 99, 1996.

Карджайл, Джайлс, Раян, Брадас 1994. Cargile, A., Giles, H. Ryan, E., Bradas, J. Language Attitudes as a Social Process:A Conceptual Model and New Directions.In:Language and Communication.(Language Attitudes), vol.14, N 3, 1994.

Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999.

Кирилина А. В. Гендерные аспекты языка и коммуникации. М., 2000.

Кирилина А. Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике. (Философский и методологический аспекты) // Общественные науки и современность, №4, 2000. С. 139.

Ликоманова, И. Организация на репликата в българската разговорна реч. В: БЕ 1988/6, 525-  

Ликоманова, И. Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч (в съпоставка с други славянски езици). В: СЕ 1993/ 1, 12-17.

Ликоманова, И. Двупредложни конструкции в българската разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 2, В. Търново, 1994.

Ликоманова, И. Life History's Discourse. In: Organization in Discourse, Turku, Finland, 1995, 353-360.

Осгуд 1957: Osgood, Ch., Suci, C., Tannenbaum, P. Measurement of Meaning. Urbana, 1957.

Пачев 1993: Пачев, А. Малка енциклопедия по социолингвистика. Плевен: Евразия-Абагар, 1993.

Проблеми на българската разговорна реч. (Поредица от сборници с доклади от научни конференции по проблемите на българската разговорна реч). Велико Търново, 1991 – 2007.

Тишева, Й. За езиковите игри на говорещия. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 4. В. Търново, 1998, 145-150.

Трендафилова, Алиса. Акомодация и стратегии: типология и динамика. – Електронно списание Littera et Lingua, зимен брой 2011. - https://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/component/content/article/556-language/706-trendafilovaa-2011.

 

Beebe, Lesly, M., Howard Giles. 1984. Speech-Accommodation Theories: A Discussion in Terms of Second Language Acquisition. International Journal of the Sociology of Language, 46, 5-32.

Bradac, James,Howard Giles. 2005. Language and Social Psychology: Conceptual Niceties, Complexities, Curiosities, Monstrosities, and How It All Works. In: Kristine L. Fitch and Robert E. Sanders (Eds.). Handbook of Language and Social Interaction. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 201 - 230.

Bradac, James, Scott Reid. 2006. Language and Social Psychology. In: Keith Brown (Ed.). The Encyclopedia of Language and Linguistics. 2-nd Edition. Volume 12. London: Elsevier. 450 – 457.

Crystal, David. 2008. Accommodation. In: Crystal, David. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6-th edition. Oxford: Blackwell. 6.

Coupland, Nikolas. 1984. Accomodation at Work: Some Phonological Data and their Implications. International Journal of the Sociology of Language, 46. 49-70.

Coupland, Nikolas. Accommodation Theory. In: JürgenJaspers, Jan-Ola, Östman, Jef Verschueren(Eds.). Society and Language Use. (Handbook of Pragmatics Highlights; 7). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 2010. 21–27.

Coupland, Nikolas; Justine Coupland, Howard Giles, Karen Henwood. 1988. Accommodating the Elderly: Invoking and Extending a Theory. Language in Society, 17. 1-41.

DeMartini, J. Basic and applied sociological work: Divergence, convergence, or peaceful co-existence? - Journal of Applied Behavioral Science, 1982, 18, 204-215.

Eckert, P., Rickford, J. Style and Sociolinguistic Variation. Cambridge University Press, 2001.

Ervin-Tripp, S. Studying Conversation: How to Get Natural Peer Interaction. In: Mennd, L., Ratner, N. Methods for Studying Language Production. Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

 

Gallois, Cindy. 2008. Intergroup Accommodative Processes. In: Wolfgang Donsbach (Ed.). The International Encyclopedia of Communication. Oxford: Blackwell. 2368-2372.

Gallois, Cindy, Franklin-Stokes, A., Howard Giles, Nicolas Coupland. Communication Accommodation in Intercultural Encounters. In: Y. Y. Kim and W. B. Gudykunst (Eds.). Theories in Intercultural Communication. Newbury Park, California, Sage, 1988, pp. 157-185.

Gallois, Cindy, Howard Giles, Jones, E., Cargile, A. C., Ota, H. Accommodating Intercultural Encounters: Elaborations and Extensions. In: R. L. Wiseman (Ed.). Intercultural communication theory. Thousand Oaks, California, Sage, 1995, pp. 115-147.

Gallois, Cindy, Howard Giles. 1998. Accommodating Mutual Influence in Intergroup Encounters. In: Mark T. Palmer and G. A. Barnett (Eds.). Mutual Influence in Interpersonal Communication: Theory and Research in Cognition, Affect and Behavior. (Progress in Communication Science; 20). Stamford, UK, Ablex. 135-162.

Gallois, Cindy, Tanja Ogay, Howard Giles. Communication Accommodation Theory: A Look Back and a Look Ahead. In: William Gudykunst (Ed.). Theorizing about Intercultural Communication. Thousand Oaks, California: Sage. 121-148.

Gallois, Cindy, McKay, S., Pittam, J. Intergroup Communication and Identity: Intercultural, Organizational, and Health Communication. In: Kristin L. Fitch and R. E. Sanders (Eds.). Handbook of Language and Social Interaction. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 231 – 251.

Cindy Gallois, Bernadette Watson and Madeleine Brabant.Attitudes to Language and Communication. In: Marlis Hellinger and Anne Pauwels M. Hellinger and A. Pauwels (Eds.). Handbook of Language and Communication: Diversity and Change. (Handbook of Applied Linguistics; 9). Berlin: Mouton de Gruyter. 2007. 595-618.

Gallois, Cindy. Intergroup Accommodative Processes. In: William Donsbach (Ed.). The International Encyclopedia of Communication. Oxford: Blackwell. 2368 – 2372.

 

Garrett, Peter. Attitudes to Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Giles, H., Wiemann, J. Language, social comparison and power. In C. R. Berger and S. H. Chaffee (eds.), The handbook of communication science. Newbury Park. 1987, pp. 350-384. CA: Sage.

Giles, H. Sociolinguistics and Social Psychology: an Introductory Essay. In: Howard Giles and Robert St. Clair (Eds.). Language and Social Psychology. Oxford: Blackwell. 1 – 20.

Giles, H. Ethnicity Markers in Speech. In: K.R. Scherer and H. Giles (Eds.). Social Markers in Speech. Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 251-289.

Giles, H. The Social Psychology of Language. In: Adam Kuper and Jessica Kuper (Eds.). The Social Science Encylopaedia. London: Routledge and Kegan Paul, 1985. 783.

Giles, H. Accommodation in Communication. In: Ron E. Asher (Ed.). The Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 1. Oxford - New York: Pergamon Press. 1994. 12 - 15.

Giles, Howard. Speech Accommodation. In: Rajend Mesthrie (Ed.). Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. Amsterdam/New York: Elsevier. 193 – 197.

Giles, Howard. Communication Accommodation Theory. In: David Matsumoto (Ed.). Cambridge Dictionary of Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. 120.

Giles, Howard. Accommodation Theory. In: Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss (Eds.). Sage Encyclopedia of Communication Theory. Thousand Oaks, California: Sage. 1-4.

Giles, Howard. Communication Accommodation Theory. In: Harry T. Reis and Susan K. Sprecher (Eds.). Sage Encyclopedia of Human Relationships. Volume 1. Thousand Oaks, California: Sage. 265-267.

Giles, Baker 2008: Giles, Howard, Susan Baker. Communication Accommodation Theory. In: Wolfgang Donsbach (Ed.). The International Encyclopedia of Communication. Oxford: Blackwell. 2008. 645 - 648.

Giles, Howard, Tanja Ogay. 2006. Communication Accommodation Theory. In: Bryan B. Whaley and Wendy Samter (Eds.). Explaining Communication: Contemporary Theories and Exemplars. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 293 - 310.

Giles, Powesland 1997 [1975]: Giles, H., Powesland, P. Accommodation Theory. In: Nikolas Coupland and Adam Jaworski (Eds.). Sociolinguistics: A Reader. Basingstoke, Macmillan: 1997. 232–239. [Reprinted from: Giles, Howard, Peter Powesland. Speech Style and Social Evaluation. London: Academic Press. 1975. 154–170].

Giles, Howard, Phillip Smith. 1979. Accommodation Theory: Optimal Levels of Convergence. In: Howard Giles and Robert St. Clair (Eds.). Language and Social Psychology. Baltimore, Maryland: University Park Press. 45–65.

Giles, Howard, Jennifer Fortman. 2004. The Social Psychology of Language. In: Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus J. Mattheier and Peter Trudgill (Eds.) Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. 2nd completely revised and extended edition. Volume 1. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 2004. 99-108.

Greene, J., Burleson, B.Handbook of Communication and Social Interaction Skills. Lawrence Erlbaum Associates, 2003.

Jones Elizabeth, Cynthia Gallois, Victor Callan and Michelle Barker. 1998. Strategies of Accommodation: Development of a Coding System for Conversational Interaction. Journal of Language and Social Psychology, 8, 123 - 152.

Haspel,K., Tracy, K. Language and social interaction: Its institutional identity, intellectual landscape, and discipline-shifting agenda. Journal of Communication, 2004, 54, 788-816.

Holtgraves, T. M. Language as Social Action: Social Psychology and Language Use. Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum, 2002.

Kotthoff, H. New Perspectives on Gender Studies in Discourse Analysis // Доклады Первой Международной конференции “Гендер: Язык, Культура, Коммуникация”, М.: МГЛУ, 2001, с.с.11-32.

Labov, W. The Social Stratification of English in New York City, Washington DC, Center for Applied Linguistics. 1966.

Niedzielski, Nancy, HowardGiles. 1996. Linguistic Accommodation. – In: Hans Goebl, Peter H. Nelde, Zdenek Stary, Wolfgang Wölck. (Eds.). Kontaktlinguistik / ContactLinguistics / Linguistiquedecontact Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / An International Handbook of Contemporary Research / Manuel international des recherches contemporaines. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 332–342.

Noels, K. Language and Social Psychology. In: W. Donsbach (Ed.). The International Encyclopedia of Communication. Oxford, Blackwell, 2008, pp. 2655 – 2659.

O'Hair, D., Kreps,. G. Applied Communication Theory and Research. Lawrence Erlbaum Associates, 1990

Robinson, W., Giles, H. The New Handbook of Language and Social Psychology. John Wiley & Sons, 2001

Shepard, Cindy, Howard Giles and Beth Le Poire. 2001. Communication Accommodation Theory. In: W. Peter Robinson and Howard Giles (Eds.). The New Handbook of Language and Social Psychology. Chichester, UK: Wiley. 33 – 56.Smith, P. M., Giles, H., Hewstone, M. Sociolinguistics: A Social Psychological Perspective. In: Robert St. Clair and Howard Giles (Eds.). The Social and Psychological Contexts of Language. Hillsdale / New York: Lawrence Erlbaum. 1980. 283-298.

Slobin, D., Gerhardt, J., Kyratzis, A., Guo, J. Social Interaction, Social Context, and Language: Essays in Honor of Susan Ervin-Tripp. Lawrence Erlbaum Associates, 1996.

St. Clair, R., Giles, H. The Social and Psychological Contexts of Language. Lawrence Erlbaum Associates, 1980

Street, R., Giles, H. Speech accommodation theory: A social cognitive approach to language and speech behavior. In M. Roloff and C. R. Berger (eds.), Social cognition and communication. Beverly Hills, 1982, pp. 193-226. CA: Sage.

Tannen, D. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation. Ballantine, 1990.

Tannen, D. Gender and Discourse. Oxford University Press, 1996.

Tannen, D. Conversational Style: Analyzing Talk Among Friends. 2nd Edition. Oxford University Press, 2005.

Thakerar, J., Giles, H., Cheshire, J. Psychological and Linguistic Parameters of Speech Accommodation Theory. In: Collin Fraser and Klaus R. Scherer (Eds.). Advances in the Social Psychology of Language. Cambridge: Cambridge University Press.1982. 205–255.Tomasello, M. The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to Language Structure. Lawrence Erlbaum Associates, 1998.