„Ти беше смъртта ми”: Литература и смърт

 

специалност БФ, СлФ, РФ, Балканистика и др.

Образователно-квалификационна степен бакалавър

Вид обучение: редовно

 

доц. д-р Дарин Тенев

 

60 ч. (30х2) лекции

Форма на заключителен контрол: устен изпит

 

Анотация

 

Курсът е предназначен за студенти от филологически, хуманитарни, социологически и философски специалности. Курсът ще има два фокуса. От една страна, в перспективата на сравнителното литературознание ще бъде разгледано развитието на мотива за смъртта и нейното представяне в литературата, като водещата нишка ще бъде по-скоро типологическа, отколкото историческа. От друга, ще бъде изследван въпросът за връзката между литература и смърт отвъд тематичното третиране на смъртта в художествените произведения. Този втори фокус предполага включването и разглеждането и на философски, психологически и социологически изследвания, касаещи смъртта, и изисква интердисциплинарен подход.

 

Ще бъдат анализирани голям брой произведения от Античността (Омир, Сафо, Есхил, Софокъл) през Средновековието (Смъртта на Артур, Песен за Роланд, Песен за нибелунгите и др.), Новото време (особено ХІХ век) до наши дни. Ще се очертаят видовете смърт-смисъл (героичната смърт, трагическата смърт, смъртта от любов, смъртта-възмездие, смъртта-изкупление, смъртта-престъпление, смъртта-саможертва и т.н.) и прехода към смъртта-въпрос, смъртта-загадка и нелепата, безсмислената смърт (при Кафка, абсурдистите, ОБЕРИУ, Д. Хармс). Особен акцент ще бъде поставен върху поезията на Паул Целан.

 

Форми и методи на оценяване:

Изпитът ще е под формата на курсова работа. Курсовата работа трябва да предлага анализ на произведение (хуожествено, философско или друго), в което присъства смъртта независимо дали буквално или фигуративно. Студентът трябва да демонстрира разбиране на текста и на начина, по който се изгражда и използва определена представа за смъртта, интерпретационни умения, съзнание за интертекстуални връзки и културни парадигми. За предимство ще се приема използването на концептуалния апарат, развит в рамките на курса.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Въвеждане в проблематиката. Как може да се говори за смъртта? Първи разграничения. Употребената смърт и тематизираната смърт. Как да четем смъртта на Зигфрид в Песен за нибелунгите?

2

2.

Смъртта-смисъл 1. Героичната смърт в епоса и вън от епоса. За какво си струва да се умре и как литературата говори за това?

2

3.

Смъртта-смисъл 2. Трагическата смърт. Прочит на Крал Лир.

2

4.

Смъртта-смисъл 3. Престъпление, наказание, изкупление, саможертва.

2

5.

Страшната смърт. Смъртта и литературата на ужаса. Готическите романи, Е. А. По, диаболизма, Х. Лъвкрафт, Стивън Кинг. Нов поглед към проблема за слово и перцептивен образ.

2

6.

Смърт в началото и смърт в края. Случаят с криминалните произведения. Позитивната наука, литературата и превръщането на смъртта-загадка в проблем за решаване. Металептични вериги и geneticfallacy (смърт и причини за смъртта).

2

7.

Смъртта и логиката на разказа. В. Бенямин, Цв. Тодоров, Б. Манчев. Аналогизирането на живот и разказ.

2

8.

Времето на смъртта. Смъртно наказание и самоубийство. Самоубийства в литературата, самоубийства на писатели.

2

9.

От смъртта-въпрос към нелепата смърт І. Кафка и Бланшо.

2

10.

От смъртта-въпрос към нелепата смърт ІІ. Даниил Хармс.

2

11.

Да не можеш да умреш. Смъртта в литературата І: „Песента на стария моряк” на С.Т.Колридж.

2

12.

Да не можеш да живееш. Смъртта в литературата ІІ. „Ловецът Гракх” на Ф. Кафка.

2

13.

Смъртта като невъзможност, смъртта като възможност и опитът с фикцията. Литературното пространство на М. Бланшо. Литературното поле на потенциалност, смъртта и теорията на моделите.

2

14.

„Ти беше смъртта ми” І. Смъртта в творчеството на Паул Целан.

2

15.

„Ти беше смъртта ми” ІІ. Прочит на едно стихотворение на Паул Целан.

2