СИД Интертекстуални практики на писане в средното училище

(ателие по писане)

 

БФ, СлФ, РФ бакалавърска степен, редовно обучение

 

Гл. ас. д-р Наталия Христова-Пеева

хорариум: 30 часа

 

 

АНОТАЦИЯ

Осъществяването на литературнообразователния процес в средното училище не само като процес на преподаване на знания за литературата, но и като обучение в нейното правене (писане) е широко разпространена практика в европейски и световен мащаб. Във Франция например то има почти половинвековна традиция, основаваща се както на опита на ателиетата по писане, така и на постановките на интертекстуалната теория, наратологията и генетичната критика. Образоващият потенциал на съвременните практики на обучение в/на литературно писане, реализиращи се като трансформиране, пренаписване на вече съществуващи текстове, е свързан с факта, че те явяват акта на писане като неразривно свързан с този на четене, че подчертават съществената роля на знанието за литературата в практическия опит за/на нейното правене.

 

Българското средно училище от своя страна в последните няколко години прави определени опити да включи практическото учене на литература в обучителния процес. Нещо повече, парадоксално интегрирането на интертекстуалните практики на писане в образователното поле бе изпреварено от превръщането им в инструмент за училищна селекция (визирам дидактическата задача трансформиращ преразказ в изпитите след седми клас). Без наличието на обучени педагогически кадри, значителен практически опит и достатъчен брой теоретични и научноприложни разработки у нас, интертекстуалните практики на писане се оказаха натоварени с мощни институционални, социални и субективни залози.

 

           И тъй като качественото и ефективно практическо обучение по литература не би могло да се осъществи, докато от учителя се очаква да учи на нещо, в което той самият никога не е бил обучаван, то специализираният курс Интертекстуални практики на писане в средното училище си поставя за цел да предложи в рамките на началната квалификация на учителите по български език и литература базисна теоретична подготовка относно методологическите основи на интертекстуалните практики на писане в училище, принципите на педагогическите интервенции и на оценъчните процедури, осигурявайки възможност на бъдещите учители да се превърнат в субекти на аналогични на предлаганите на учениците скриптурални практики.

 

Форма на текущ и заключителен контрол: портфолио и курсова работа

 

ПРОГРАМА

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Литературното писане в училище - идеологически и политически залози. Проучване на отношението на студентите към опита за/на литературно писане и към училищната практика на литературно писане

2 ч.

2.

Опори за изграждането на дизайн на обучението в литературно писане -интертекстуална критика, генетична критика, наратология, конструктивизъм, ателиета по писане

2ч.

3.

Писането като пренаписване. Интертекстуални практики на писане в училище. Взаимодействие между практиките на четене и тези на писане, между знанието за литературата и опита за/на нейното правене

2ч.

4.

Писането като пренаписване. Интратекстуална практика на писане (пренаписване на собствен текст)

2ч.

5.

Роля и функции на формиращото оценяване и на педагогическите интервенции в процеса на пренаписване

2ч.

6.

Дописване на предварително съкратен текст

2ч.

7.

Съкращаване на разказ (премахване на катализи, информанти, индекси). Допълване на катализи

2ч.

8.

Допълване на описания

2ч.

9.

Промени във времето и мястото на действието

2ч.

10.

Промени на персонажите

2ч.

11.

Трансформации на повествователния глас

2ч.

12.

Трансформации на фокализацията

2ч.

13.

Трансформации на наративните нива

2ч.

14.

Пастиш и пародия

2ч.

15.

Работа с чернови. Пренаписване на различни варианти на литературни произведения

2ч.

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Барт, Р. Въображението на знака. С., 1991.

2. Женет, Ж. Фигури. С., 2001.

3. Семиотика. Материята на мисълта. С.,1991.

4. Теория на литературата. От Платон до постмодернизма. С., 2005.

5. Тодоров, Цв. Поетика на прозата. С., 1985.

6. Христова-Пеева, Н. Литературното писане в училище, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2012.

7. Христова-Пеева, Н. Обучението в писане на приказки в училище - традиционен и електронен дизайн - Списание на СУ за електронно обучение, 2011/3.

8. Христова-Пеева, Н. Ученето на литературно писане в традиционно и в електронно ателие по писане - Списание на СУ за електронно обучение, 2010/4.

9. Христова, Н. Литературнообразователният дискурс в постмодерната ситуация - дискурс за литературата и/или литературен дискурс - Български език и литература, кн.2, 2005.

10. Христова, Н. Генетичната критика и учениковият опит за/на литературно писане. В: Електронно списание LiterNet, 17.10.2009, №10(119)