Название на дисциплината: Учебни речеви жанрове - прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти. Формиране на критическо мислене у учениците при писане

 

Вид на дисциплината: свободноизбираема (СИД);

Времетраене: 30 часа

 

Лектор на курса:   доц. д-р Татяна Ангелова

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

Време на провеждане: февруари- юни (летен семестър)

Всяка сряда от 17 ч.- 19 ч. в каб. 147А (Централно крило)

 

Първа сбирка -

 

Анотация за курса:

            Лекционният курс е лингвометодически по проблематика. Цели се:

    а) осведомяване на студентите за ключови понятия от съвременната прагмалингвистика (речев жанр-същност, структура и функции; прагмалингвистични конвенции при използването на речеви жанрове) и

            б) използване на тези понятия в съвременната теория и практика на обучението по български език (методическото понятие учебен речев жанр - същност, структура и функции).

            Като нестандартен подход за представяне на технологичните процедури при обучението на учениците се използва системата за формиране на критическо мислене ( вж. Международния проект Формиране на критическо мислене при четене и писане ReadingandWritingforCriticalThinking).

 

            Очаквани резултати: Обучаваните в курса студенти: а) се запознават с разновидностите на учебните речеви жанрове, с целите и съдържанието на работата над тях, с критериите и процедурите за оценяването на учебните речеви жанрове; с особеностите на системата за критическо мислене при писане; б) придобиват умения да обучават ученици от средното училище в създаване на речеви жанрове: умения да подготвят, пишат/ говорят, анализират и редактират текстове с определени жанрови характеристики. в) учат се да формират и да усъвършенстват критическото мислене на учениците, които ще обучават, както и да развиват и прилагат собственото си критическо мислене.

            В резултат на обучението си в спецкурса студентите обогатяват лингвистичната и методическата си подготовка за бъдещата си професия на учители по български език и литература.

 

            Курсът завършва с изпит.

Алтернатива: устен изпит – анализ, рецензиране и оценяване на ученически текст (по избор).

Алтернатива: конструиране и коментар на

проект за цикъл уроци върху избран речев жанр: подготовка; писане; редактиране на ученически текст.

 

Теми на занятията:

 1. Речев жанр - същност и функции. Основни схващания за речевия жанр (2 ч.)
 2. Видове речеви жанрове - същински (неучебни) и учебни (1 ч.)
 3. Понятие за учебен речев жанр. Същност, структура и функции на учебния речев жанр (2 ч.)
 4. Прагмалингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (2 ч.)
 5. Психолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (1 ч.)
 6. Социолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (1 ч.)
 7. Текстолингвистични аспекти на проблема за учебен речев жанр (2 ч.)
 8. Видове учебни речеви жанрове. Опит за класификация (по семантическа и прагматическа структура (2 ч.)
 9. Цели и съдържание на работата над учебните речеви жанрове от репродуктивен, интерпретативен, генеративен тип (1 ч.)
 10. Технологични аспекти на работата над учебните речеви жанрове (8 ч.). Същност и функции на системата за формиране на критическо мислене при писане.
 11. Оценяване на учебни речеви жанрове.Постижения. Трудности. Инструментариум и процедури. Критерии за оценяване. Прилагане на системата за формиране на критическо мислене при писане. (8 ч.)

Общо: 30 ч.

 

НАСОКИ ЗА ИЗПИТА

Първи вариант за провеждане на изпита:

Оценяване на ученически текст в определен жанр:

 1. Идентификация на конкретния учебен речев жанр по признаците: форма на речта (устен/писмен); характер на познавателната дейност (репродуктивен, интерпретативен, евристичен); семантична и прагматическа структура (с опростена, с усложнена семантична и прагматическа структура); функции - същински (удовлетворява реални комуникативни потребности; зададена е цялостната комуникативноречева ситуация) и несъщински (дидактически) - има само помощен, тренировъчен характер, (зададена е само темата, предметът на общуване)
 2. Анализ на постиженията и слабостите в разглеждания текст. Изхожда се от изразените смисли (фреймове), установява се начинът за езиковото им изразяване. Анализира се степента на жанрова идентичност и композиционно оформяне. Установява се характерът на смислово-структурното членене на текста и неговата езикова свързаност.
 3. Рецензиране на ученическия текст в съответствие с критерии за оценка. Три вида критерии: а.прагматически (приемливост, функционалност); б.семантично-структурни (смислова релевантност, дискретност) и в. собствено езикови (нормативност и стилова уместност)
 4. Приписване на цифрова оценка: слаба, средна, добра, много добра и отлична.
 5. Изводи и прогнози за бъдеща работа над речта на ученика, чиято работа е оценена.

 

Втори вариант за провеждане на изпита:

Подготовка на цикъл от занятия (уроци) върху избран учебен речев жанр, като се посочва в кой клас се изучава речевият жанр и за колко часа

 1. Същност на избрания учебен речев жанр. Как учениците да осмислят същността му.
 2. Подготовка за работа над него. Как учениците да се подготвят за работа над речевия жанр: да осмислят предмета, целите и условията в писменото общуване чрез дадения речев жанр, да анализират ролята на участниците (отправител/ получател) в това общуване. Привилегии и отговорности на ученика като автор на текст.
 3. Писане и анализ на текста. Как учениците да идентифицират и вербализират речевото си намерение. Как да планират и осъществят речевата си изява. Как да построят текста си. Как да анализират адекватността между замисъл и реализация.
 4. Проверка и оценка на текста. Как да проверят написаното и да го поправят (редактиране и коригиране) и как да го оценят според определени критерии.

 

Ключови понятия, чието познаване е необходимо за подготовката на изпита:

-          речев жанр - същност, структура и функции

-          учебен речев жанр - същност, структура и функции

-          видове учебни речеви жанрове; признаци за класифицирането им

-          етапи на работа над учебен речев жанр в съответствие с фазите от речевата дейност: ориентиране, планиране, реализация и контрол

-          текст, признаци на текста, текстолингвистичен анализ; специфика на ученическия текст;

-          дискурс, признаци на дискурса, дискурсен анализ; специфика на ученическия дискурс (писмен, устен);

-          критерии за оценяване на ученически текст

 

Литература:

1. Ангелова, Т. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. С. 2005 (второ преработено издание).

2. Ангелова, Т. Функции на микротекста и на абзаца. В: Български език и литература, 1999, кн.6

3. Ангелова, Т. Езикът, на който ученикът говори за себе си в съчинението есе (речеви стратегии, с които назовава себе си като автор на текст). В: сб. Краят на хилядолетието. Носталгии, надежди , раздели. УИ"Св.Кл.Охридски",С. 2000

4. Ангелова, Т. Съчинението като личностна изява на ученика. В: Есето в литературата и литературното обучение. Слово, В.Търново 1998

5. Ангелова, Т. Анализ на писмен ученически дискурс (върху материал от съчинения в шести и седми клас). В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сборник в чест на 65-годишнината от рождението на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000, С. 2000.

6. Бахтин 1979: Бахтин, М. Эстетика словесного творчества. М. 1979

7. Богранд, Дреслер, Йовчева 1995: Богранд Р., В. Дреслер, Ст. Йовчева. Увод в текстовата лингвистика, Университетско издателство, “Св. Кл. Охридски”, С. 1995

8. Богранд, Дреслер 1981: Beaugrand R.-A. de, Dressler W.-U. Einfuhrung in die Textlinguistik. Tubingen, 1981

9. Георгиева М., Добрева Е. Писмените ученическите текстове. Първа част: репродуктивни текстове. С. Кръгозор 2002

10. Дайк 1989: Ван Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация. М. 1989

11. Димчев, К. Обучението по български език като система, СИЕЛА, С. 1998

12.Добрева, Е. , Ив. Савова Проблеми на изграждането на текста. Шумен 1994

13. Добрева, Е. , Ив. Савова Текстолингвистика. Шумен 2000

14. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 1992

15. Макарти 1991: Mccarthy, M. Discourse Analyses for Language Teacher. Cambridge Language Teaching Library. 1991  

16. Пачев, А. Малка енциклопедия по социолингвистика, Плевен 1993

17. Пенчева, М. Т. Шопов: Pentcheva M., T. Shopov Whole Language, Whole Person (A Handbook of Language Teaching Methodology). passagem editores 2001

18. Петров, А. Дискурсният анализ и обучението по български език, С. 2000

19. Петров, А. Овладяване на дискурсни техникии чрез обучението по български език.С. 2003

20. Хеч 1992: Hatch E. Discourse and Language Education 1992