Западноевропейският модернизъм

Едносеместриален избираем курс

 

Анотация

Пилотният курс „Западноевропейският модернизъм” е замислен като продължение на трисеместриалния курс по западноевропейска литература в бакалавърската програма на специалност Българска филология. Той представя литературни явления – автори, произведения, жанрове, литературни и теоретични школи, направления и дебати в западноевропейските литератури – и взаимодействието им с други изкуства от началото на ХХ век до края на 1960те години. Предназначен е главно за бакалаври и магистри от филологическите специалности, но е открит за студенти по другите хуманитарни дисциплини, както и за всички, които проявяват интерес към неговата проблематика.

 

Лекциите ще се водят от преподаватели в катедра „Теория на литературата”: проф. Миглена Николчина, доц. Цветана Хубенова, доц. Огнян Ковачев, доц. Калин Михайлов, доц. Дарин Тенев, гл. ас. Камелия Спасова и хон. преп. Божана Филипова.

Занятията ще се провеждат всеки четвъртък от 18.15 ч. до 20 ч. в 159 аудитория.

 

Форми на изпитване: курсова работа, студентска презентация, разработване на страница в Уикипедия, превод на литературоведски текст.

 

Учебно съдържание

 1. От мълчанието към дискусията: театърът на Стриндберг, Метерлинк и Ибсен – проф. Амелия Личева
 2. Модерното митотворчество на Джеймс Джойс – Божана Филипова
 3. Творчеството на Вирджиния Улф – проф. Миглена Николчина
 4. Ирландският експеримент на У. Б. Йейтс – доц. Огнян Ковачев
 5. Естетическият експеримент на Т. С. Елиът – доц. Дарин Тенев
 6. Творчеството на Марсел Пруст – проф. Миглена Николчина
 7. Творчеството на Франц Кафка – доц. Цвета Хубенова
 8. „Изисканият труп” на сюрреализма – въплъщения и възкресения – доц. О. Ковачев
 9. Драматургията на Луиджи Пирандело – гл. ас. К. Спасова
 10. Творчеството на Роберт Музил – проф. Миглена Николчина
 11. Франсоа Мориак и кризата на конфликтността между двете световни войни – доц. Калин Михайлов
 12. Антиутопията в контекста на модернизма – доц. Цвета Хубенова
 13. Време и разказ в Д-р Фаустус на Томас Ман – гл. ас. Камелия Спасова
 14. Самюъл Бекет и естетиката на абсурда – доц. Огнян Ковачев
 15. Силвия Плат: между Европа и Америка и други раздвоявания – проф. Амелия Личева

 

Библиография

 

Произведения

Бекет, Самюъл. Мърфи. Прев. от англ. Биляна Тошева. София: Фама, 1995.

Бекет, С. В Очакване на Годо. Прев. от фр. Бояна Петрова. София: Фама, 2003.

Бекет, С. Краят на играта. Прев. от фр. Мария Коева. София: Фама, 2003.

Бекет, С. Молой. Малоун умира. Неназовимото. София: Фама, 2007.

Бретон, Андре. Изгубени следи. Прев. от фр. Никола Филипов. София: Аргес, 1992.

Бретон, А. Надя. Прев. от фр. Калин Николов. София: Парадокс, 1996.

Бретон, А. Два манифеста на сюрреализма. София: ЛИК, 2000.

Брьотон, А. По-скоро животът. Прев. от фр. Иван Бориславов. София: Хемус, 2001.

Джойс, Дж. Одисей, прев. Иглика Василева, София, Фама, 2004.

Джойс, Дж. Одисей, прев. Иглика Василева, София, Изток-запад, 2011.

Елиът, Томас Стърнз, „Пустата земя”, прев. от англ. Георги Рупчев, в: сп. Панорама, бр. 3-4/93г., с. 139-148.

Елиът, Т. С. Т. С. Елиът, съст. Вл. Левчев, прев. Цв. Стоянов, София: Народна Култура, 1991, с.35-41.

Елиът, Т. С. Традиция и индивидуален талант. Прев. от англ. Людмила Колечкова, Варна: Книгоиздателство “Георги Бакалов”, 1980.

Ибсен, Хенрик. Драми. С: Хемус груп, 2003.

Ибсен, Хенрик. Пет драми. С.: Хемус груп, 2010.

Йейтс, Уилям Бътлър, „Леда и лебеда”, прев. от англ. Александър Шурбанов – във: Велчев, П. (съст.). Сто шедьоври на сонета. София: Народна култура, 1978.

Йейтс, У. Б., „Символизъм и алегория” – в: Народна култура, 27, 3.VII.1987.

Йейтс, У. Б. Кръвта и луната. Прев. от англ. Вл. Трендафилов. София: Народна култура, 1990.

Йейтс, У. Б.: http://litclub.bg/library/prev/yeats/index.html

Ман, Томас. Доктор Фаустус: Животът на немския композитор Адриан Леверкюн, разказан от един негов приятел. Прев. Страшимир Джамджиев, предг. от Жана Н. Гълъбова, София: Народна култура, 1967 (1981).

Ман, Т. „Гьоте и Толстой. Фрагменти към проблемата за хуманността” (1925) – в: Томас Ман. Литературна есеистика. Т. II. София: Наука и изкуство, 1976, 62-166.

От Вийон до Виан. Френски поети в превод на Кирил Кадийски. София: Нов Златорог, 1996.

Пирандело, Луиджи. Избрани творби, (вкл. Новели за една година, Покойният Матиа Паскал, Шест лица търсят автор, Хенрих IV). Прев. от итал. Светозар Златаров. София: Народна култура, 1975.

Плат, Силвия. Стъкленият похлупак. С.: Народна култура, 1981.

Плат, Силвия: http://liternet.bg/publish12/s_plat/index.html.

Стоянов, Цветан. Избрани преводи. София: Народна култура, 1984.

Стриндберг, Аугуст. Избрани произведения. Т. 2. С.: Хемус груп, 2002.

Филипов, Вл. (съст.) Съвременни английски поети. София: Народна култура, 1969.

Френска поезия (сб.). Подбрал и прев. от фр. П. Симов. София: Народна култура, 1978.

Eliot, Thomas Sterns, The Waste Land. A Facsimile and Transcript of the Original Drafts, ред.Valerie Eliot, New York: Faber&Faber, 1971.

Eliot, Thomas Sterns, The Annotated Waste Land with Eliot’s Contemporary Prose, edited and annotated by Lawrence Rainey, New Haven & London: Yale University Press, 2005.

Eliot, Thomas Sterns, Collected Poems 1909-1963, London, Boston: Faber&Faber, 1974 (1963).

Eliot, Thomas Sterns, Collected Plays, London: Faber & Faber, 1962.

Eliot, T.S. Knowledge and Experience in the Philosophie of F.H.Bradley, London: Faber&Faber, 1964.

 

Критическа литература

Аврамов, Димитър. Естетика на модерното изкуство (1969). София: Кибеа, 2008.

Даскалова, Я. „У. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския „национални митопоетизми” – в: Научни трудове на ПУ„Паисий Хилендарски”, т. 46, № 1, 2008.

Джойс in Ballygarry – Литературен вестник, бр. 9, 6-12.03.2013, год. 22.

Дюплесис, Ивон. Сюрреализмът. Прев. от фр. М. Йончев. Враца: Изд. къща „Одри”, 2000.

Ибсен във времето. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008.

Личева, Амелия, „Втората специалност на Силвия Плат” – в: Амелия Личева, Литература. Бинокъл. Микроскоп. С.: Сиела, 2013.

Надо, Морис. История на сюрреализма. Прев. от фр. Т. Минева. София: Аргес, 1993.

Огуст Стриндберг и ХХ1 век. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014.

Преводната рецепция на европейските литератури в България. Том 5. Скандинавски и прибалтийски литератури. С.: Академично издателство „М. Дринов“, 2003.

Шурбанов, Ал., Трендафилов, Вл. (съст.) Преводна рецепция на европейска литература в България. Т. I. Английска литература. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2000.

A Companion to T. S. Eliot, ed. D.E. Chiniz, Wiley-Blackwell, 2009.

Albright, Daniel, Quantum Poetics. Yeats, Pound, Eliot, and the Science of Modernism, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Attridge, Derreck. (ed.) James Joyce’s Ulysses: A Casebook. New York: Oxford University Press, 2004

Attridge, Derreck. (ed.) The Cambridge Companion to James Joyce, UK: Cambridge University Press, 2004.

Davidson,H. T.S.Eliot and HermeneuticsAbsence and Interpretation in The

Waste Land. Baton Louge & London: Louisiana State University Press, 1985.

Derrida, Jacques. "Ulysses Gramophone: Two Words for Joyce." Derrida and Joyce: Texts and Contexts. Ed. Mitchell, Andrew J.; Slote, Sam. SUNY Series in Contemporary French Thought. Albany: SUNY Press, 2013. 19-86. ISBN 978-1-4384-4639-4. Translated by François Raffoul.

Frye, Northrop, T.S.Eliot, Edinburgh and London: Oliver and Boyd, 1963.

Gifford, Don, Seidmann, Robert S., Ulysses Annotated: Notes for James Joyce’s Ulysses, California: University of California Press: 1989.

Hart, Clive, Haymann, David. James Joyce’s Ulysses. Critical Essays. California: University of California press, 1977.

Matthiessen, F.O., The Achievment of T.S.Eliot. An Essay on the Notion of Poetry, London, Oxford, New York: A Galaxy Book, Oxford University Press, 1959 (1935).

Milesy, Lauren (ed.) James Joyce and the Difference of Language Camridge: Cambridge University Press, 2003

Murphy, Russel E., Critical Companion to T.S.Eliot. A Literary Reference to His Life and Work, Facts on File, 2007.  Rees, Thomas R., The Technique of T.S.Eliot, The Hague, Paris: Mouton, 1974.

Reiney,Lawrence. Revisiting The Waste LandNew Haven & London: Yale University Press, 2005.

Stead, C.K., The New Poetic: Yeats to Eliot, Penguin Books, 1967 (1964).

Stead, C.K., Pound, Yeats, Eliot and the Modernist Movement, Macmillan, 1986.

Surette, Leon, The Birth of Modernism. Ezra Pound, T.S.Eliot, W.B.Yeats and the Occult, Montreal&Kingston, London, Buffalo: McGill-Queen’s University Press, 1993.

The Cambridge Companion to T. S. Eliot, ed. A. D. Moody, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

T.S.Eliot. A Collection of Critical Essays, ed. Hugh KennerEnglewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1962.

T. S. Eliot: The Waste Land. A Selection of Critical Essays, ed. C.B.Cox & A.P. Hinchcliffe, London: Macmillan, 1986.

T. S. Eliot: Plays. A Selection of Critical Essays, ed. A.P. Hinchcliffe, London : Macmillan, 1985.

T. S. Eliot. The Critical Heritage, vol. 1, ed. M. Grant, London : Routledge, 2005.

T. S. Eliot in Context, ed. J. Harding, Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 

 

 

Координатор: доц. Огнян Ковачев