СИД

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПИСМЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ

 

 

проф. Гергана Дачева

 

АНОТАЦИЯ

 

Курсът има за цел да задълбочи познанията на студентите от различни специалности на ФСФ за книжовноезиковата норма на съвременния български език и да усъвършенства уменията им за прилагането на тази норма при създаване и редактиране на различни типове текст. Учебното съдържание е изцяло съобразено с българския правопис и пунктуация, отразени в Официален правописен речник на българския език (2012 г.).

 

В курса се представят детайлно правописната и пунктуационната норма на българския книжовен език, както и най-честотните отклонения от тях. Участниците в курса ще задълбочат уменията си да прилагат правилата на българския книжовен правопис и пунктуация, ще усъвършенстват уменията си за писмено общуване в разнообразн

и сфери и ситуации с различна степен на подготвеност и официалност, а освен това ще имат и възможността сами да анализират и оценяват динамиката на процесите в писмената и в устната реч.

 

Студентите получават електронни материали: презентации в PowerPoint или в PDF формат, включващи основните теоретични постановки, правила и норми, които се представят в рамките на всяко семинарно занятие, както и тестове за контрол и самоконтрол.

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Тема

Семинарни занятия

Брой часове

1.

Норма и кодификация. Правописна и правоговорна норма. Езикова култура

2

2.

Фонетична и графична система на българския език. Особености на българския правопис

2

3.

Ятов преглас – правила и отклонения

2

4.

Правописни правила, свързани със системата на съгласните

2

5.

Слято, полуслято и разделно писане         

4

6.

Употреба на главни и на малки буква

2

7.

Особености на категорията число при имената. Бройна форма при съществителните имена от мъжки род

2

8.

Правописни особености, свързани с членуването на имената

2

9.

Правописни и правоговорни особености при употребата на местоименията (кой/кого, който/когото, някой/някого, мой/свой и др.) и числителните. Особености при употреба на нелични глаголни форми. Съгласуване при формите за учтивост

2

10.

Принципи на българската пунктуация. Пунктуация на простото изречение – еднородни части, вметнати думи и изрази, обособени части.

4

11 .

Пунктуация на сложното изречение

4

12.

Графично оформяне на текста – оформяне на абзаци, употреба на буквени и небуквени знаци в текста (цифри, кавички, дефис и т.н.)

2

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012.

Алексова, Кр. Промените в правописа и пунктуацията: Български език. София, ПОНС, 2013 г.

            Брезински, Ст. Езиковата култура, без която (не) можем. Пловдив, 2004.

            Виденов, М. Езиковата култура на българина. С., 1995.

Влахова, Р., Г. Дачева. Успех на матурата по български език и литература. Тестови задачи и езиков справочник. София: Понс, 2008.

Мавродиева, Ив. Академично писане. С, 2005.

Джонова, М. Правилни ли са конструкциите от типа развива се знания и умения? Бизнес секретар 4, 2010, 14-15.

Мавровиева Ив., Й. Тишева. Академичната комуникация. С., 2010.

Мурдаров, Вл. 99 езикови съвета. С., 2001.

            Мурдаров, Вл. Още 99 езикови съвета. С., 2001.

            Ницолова, Р. Съвременна българска пунктуация. С., 1989.

Пачев, А. Езиковите общности в условията на европеизация и глобализация. С., 2006.

Пашов, П. Практическа българска граматика. С., 1989. (или разширеното издание Българска граматика).

Пашов, П., Хр. Първев. Българският правоговор. С., 1996.

Радева, В. По някои въпроси около езиковата ни култура. – В: Отговорността пред езика. Шумен, 2001.

Радева, В. Основните правописни принципи и фонетичните закони в съвременния български език. В: Книга за българския език. С., 1997.

          Тишева, Й. Дачева, Г., Ангелова, Т. Българският език – трудни въпроси, лесни отговори. София: Издателство „Стандарт”, 2004.

           Чакърова, К., П. Костова. Феноменът стилистична грешка. Пловдив, 1999.