Филмовата адаптация – взаимодействие

между литература и кино   

       

Предложение за СИД в бакалавърската програма на специалност Българска филология през летния семестър на 2015-2016 година

 

Курсът предлага на студентите въведение към диалога между литературата и киното в контекста на един от централните философско-естетически, културно-исторически и критически дебати в традицията и настоящето на хуманитарното знание: отношението слово-образ. В неговата интердисциплинарна рамка концептуални средоточия са филмовата адаптация (екранизация) и модели на повествование в двете изкуства. Първата част очертава основни периоди, направления и явления в световното и българското кино и въвежда теоретичен и понятиен инструментариум. С тяхна помощ във втората част се анализират конкретни произведения, като ударението се поставя върху български литературни и филмови творби. Филмовата адаптация се осъзнава като самостоятелен процес/продукт помежду литературната и филмовата творба. Такова разбиране би стимулирало студента не да гледа филма вместо да прочете книгата, а да познава и двете и да умее да ги съпоставя.  

 

Курсът е предназначен за студенти бакалаври от всички филологически специалности. Препоръчително е преди това те да са преминали успешно съответните курсове по литературна история. Студенти от други хуманитарни специалности също могат посещават този курс.

 

Начини на изпитване: курсова работа, разработване на страница в Уикипедия, превод на научен текст.

 

 

Учебен план

 

I. Историко-теоретичен увод

 1. Литературата и киното в сговор и вражда – типологична съпоставка.
 2. Основни съставки на филмовото изображение.
 3. Сто и двайсет годин... световно кино.
 4. Българското кино подир сто лета.
 5. Филмовата адаптация като творчески процес, кинематографичен продукт и изследователско поле.
 6. Как показва литературният разказ и как разказва филмовият образ?

 

II. Да четем и гледаме отблизо

 1. Литературна класика на екрана и класически филмови адаптации.
 2. „Бай Ганю” отива на кино.
 3. Димитър Димов в българското кино („Осъдени души”).
 4. Емилиян Станев в българското кино („Крадецът на праскови”).
 5. Николай Хайтов в българското кино („Мъжки времена”).
 6. Блага Димитрова в българското кино („Лавина”).
 7. Историческият жанр и случаят „Време разделно”.
 8. Криминалният жанр по света и у нас.
 9. Адаптации в новото българско кино („Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” и „Дзифт”).

 

Литература:

 1. Александров, Ал., Власков, Ст. и др. (съст.). В света на киното. Илюстриран справочник в три тома. Народна просвета: София, 1983-85
 2. Андрейков, Тодор. История на киното. Т. 1-2, Колибри: София, 2004-06.
 3. Аристарко, Гуидо. История на кинотеорията. Наука и изкуство: София, 1965
 4. Базен, Андре. Что такое кино? Сборник статей. “Искусство”: Москва, 1972 (Bazin, Andre. Qu’est que le cinema)
 5. Барт, Ролан. Въображението на знака. Народна култура: София, 1991
 6. Барт, Ролан. Camera lucida. Записки за фотографията. Агата-А, София, 2001
 7. Знеполски, Ивайло (съст., предговор). Из историята на филмовата мисъл. Антология. Част І и ІІ. Наука и изкуство: София, 1986-88
 8. Ковачев, Огнян. Между Франкенщайн и Франкенщайн: „Той изобщo не ми даде име” и/или „моята външност е уродливо копие на твоята”. – В: Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, бр. 3, есен 2006; също в: Матрицата – властта на подобието. Сборник с материали от годишна факултетска конференция на ФСлФ. УИ „Св. Климент Охридски”: София, 2008, сс. 180-193
 9. Ковачев, Огнян. С въоръжено око: техники на гледане и оптики на разказване през ХVІІІ и ХІХ век. – В: Наука, техника, модернизация (интердисциплинарна научна конференция на Българското общество за проучване на ХVІІІ век), http://www.bulgc18.com/index.php?pageid=18
 10. Ковачев, Огнян. Часовете: между страницата и екрана. – В: Род и ред в българската култура. Фондация „Център за изследвания и политики на жените”: София, 2005, 235-248
 11. Ковачев, Огнян. Дзифт и Светът е голям и спасение дебне отвсякъде – естетически преходи, институционални и възприемателски граници. – В: Литературен вестник, бр. 23, 24-30. 06. 2009, сс. 9-10
 12. Ковачев, Огнян. Букурещ, 1989 – Сараево, 1992: локални сцени на глобални разкази. – В: Проблеми на изкуството – тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството. Институт за изкуствознание при Българската академия на науките: София, година 42-ра, 2009, сс. 19-23
 13. Кракауер, Зигфрид. От Калигари към Хитлер. Наука и изкуство: София, 1991.
 14. Лотман, Юрий. Семиотика кино и проблемы киноэестетики. Ээсти Раамат: Таллин, 1973
 15. Монтъгю, Айвър. Светът на киното. Наука и изкуство: София, 1970
 16. Найденова, Вера. Екранизацията... вечен спор? Наука и изкуство: София, 1992
 17. Эйзенштейн, Сергей, “Диккенс, Гриффит и мы” – в: Эйзенштейн, С. Избранные произведения. В шести томах. Том 5. Исскуство: Москва, 1968
 18. Ямпольский, М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. Москва: РИК „Культура”, 1993.
 19. Aycock, Wendell and Schoenecke, Michael (ed.). Film and Literature. Texas Tech University Press, 1988
 20. Beja, Moris. Film and Literature: An Introduction. New York: Longman Inc., 1979
 21. Bluestone, George. Novels into Film: the Metamorphosis of Fiction into Cinema. Johns Hopkins University Press, 1957
 22. Campbell, Jan. Film and Cinema Spectatorship. Cambridge: Polity Press, 2005
 23. Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Cornel University Press: Ithaca and London, 1978
 24. Chatman, Seymour, “What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Versa)”, – in: On Narrative (ed. by W. J. T. Mitchell). The University of Chicago Press, 1981
 25. Corrigan, Timothy. A Short Guide to Writing about Film. Longman: London & New York, 2009
 26. Corrigan, Timothy. Film and Literature: An Introduction and Reader. 2nd Edition. Routledge, 2011
 27. Deleuze, Gilles. Cinema 1: The Movement-Image; Cinema 2: The Time-Image. Translated by Hugh Tomlinson and Robert Galeta. London: The Athlone Press, 1986; 1989
 28. Easthope, Anthony (ed.). Contemporary Film Theory. Longman: London & New York, 1993
 29. Elliott, Kamilla. Rethinking the Novel/Film Debate. Cambridge University Press, 2003
 30. Elsaesser, Thomas. Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary. London and New York: Routledge, 2000
 31. Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. London and New York: Routledge, 2006
 32. McFarlane, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford University Press: New York, 1996
 33. Mitchell, W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology. The University of Chicago Press, 1986
 34. Naremore, James (ed.). Film Adaptation. Rutgers University Press, 2000
 35. Smith, Grahame. Dickens and the Dream of Cinema. Manchester University Press: Manchester and New York, 2003
 36. Spiegel, Alan. Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel. Charlottesville: University Press of Virginia, 1976
 37. Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). A Companion to Literature and Film. Blackwell: Oxford, 2004
 38. Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Blackwell: Oxford, 2005

 

доц. д-р Огнян Ковачев