БИТ И РИТУАЛ В СРEДНОВЕКОВНА РУС

СИД за студенти от специалностите на ФСФ, редовно обучение, 30 уч. ч.

 

 

Доц. д-р Илиана Чекова

 

Свободноизбираемата дисциплина “Бит и ритуал в средновековна Рус” е посветена на ежедневния живот в Киевска Рус (ХІ-ХІІІ век) и Московска Рус (ХІV-ХVІІ век), мислен като аспект от културата на Средновековието. Средновековна Рус е част от феномена Slavia Orthodoxa.

Разглеждат се широк кръг практики и ритуали, отразяващи опрелени религиозни и/или митологични представи. Вниманието е фокусирано върху следната проблематика: езическата вяра и суеверия; календар и време/пространство; брак и семейство, инициационни ритуали и преходи; владетел, власт и социално устройство; книга и писменост; храна и кулинарни кодове; знаковост на облеклото и жестовете; медицина и лечителство; право и закон, пътуване и поклонничество и др.

Като изворов материал се използват староруски летописи, жития, ораторски съчинения, воински повести, поклоннически съчинения, юридически текстове, апокрифи и др.

 

Лекционен курс

 

 1. Културата на Средновековието – аспекти на изследване.
 2. Християнска религиозност и езически суеверия.
 3. Kалендар – eзически и християнски.
 4. Брак и семейство. Инициационни ритуали.
 5. Владетел, власт и социално устройство.
 6. Книга и писменост.
 7. Светци и свети места.
 8. Храна и кулинарни кодове.
 9. Медицина и лечителство.
 10. Знаковост на облеклото и жестовете.
 11. Право и закон.
 12. Пътуване и поклонничество.
 13. Teaтър и зрелище.

 

Извори:

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1 – 10. СПб. 1997 – 1999.

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070#

Вачева А., Боева Л. Древнерусская литература. Хрестоматия. С., 1992.

Дигитална колекция на Университетска библиотека http://www.libsu.uni-sofia.bg/#

http://digitool.nalis.bg:8881/R/FA2FFGRBMRXRULM45N19E8HMSDRSV2FYCQRAS3IKL667X13TL3-03332?func=collections-result&collection_id=1197

 

Литература:

Байбурин A. K. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983; 2-е изд. М., 2005.

Байбурин A. K Ритуал в традиционной культуре (Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов). СПб. 1993.

Байбурин А. К. Этнические стереотипы мужского и женского поведения. С.-Пб. 1991.

Боровский Я. Е. Мифологический мир древних киевлян. Киев, 1982.

Българска митология. Енциклопедичен речник. Съст. Анани Стойнев. С., 1994.

Власова М. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. — СПб.: Азбука, 2000.

Гагова Н. Владетели и книги. С., 2010.

Геннеп А., ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. М., 1999.

Георгиева И. Българска народна митология. С., 1983.

Гура, А. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. М., 2011.

Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. Москва 1990.

Гюрова Св. Поклонничество и поклонническа литература. София, 1996.

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). М., 1998.

Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). М., 2000.

Древнерусская литература. Изображение общества. Отв. ред. А. С. Демин. М., 1991.

Демин А. С.Художественные миры древнерусской литературы. М., 1993.

Åðåìèíà Â. È. Ðèòóàë è ôîëüêëîð. Ë., 1991

Жени светици в източното православие. Съст., прев. Е.Томова, К.Иванова С., 1994.

Забелин И. Домашний быт русского народа в ХVІ-ХVІІ столетиях.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zab_butruss/index.php

Иванова К. В началото бе книгата. С., 2002

Льо Гоф Ж. Есета Въображаемият свят на Средновековието. С., 1998

Лъо Гофф Ж. Цивилизацията на средновековния Запад. С., 1999.

Назаренко А. В. Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных торговых, политических связей IX – XII вв. М., 2001

Пауткин А. A. Беседы с летописцем. Поэтика раннего русского летописания. М., 2002.

Петканова Д. Разноликото Средновековие. С., 2005.

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI-XIV вв. 2-е изд. М.; Л., 1966.

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987.

Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. Под общей ред. Н. И. Толстого, т. 1 (А-Г). Мос­ква 1995; т. 2 (Д-К), М., 1999, т. 3. (К-П). М., 2004; т. 4 (П-С). М., 2009; т. 5 (С-Я). М., 2012.

http://www.velesovkrug.ru/obyavleniya/slovar-slavyanskie-drevnosti.html

Успенский Б. А. Царь и император. М., 2000

Федотов Г. Святые древней Руси. М., 1996.

Фосие Р. Обикновения човек през Средновековието. С., 2009.

Франклин С. Письменность, общество и культура Древней Руси (ок. 950-1300 гг.). Спб., 2010.

Чекова И. Образи на светостта в Киевска Русия от XI век. – Култ и обредност. Годишник на асоциация “Онгъл”, т. 2, год. II, С., 2001, 89-102.

http://www.ongal.net/editions/6Kult_obr/17Iliana_ch.doc

Чекова И. Коледният текст (Етноложки наблюдения върху руската фолклорна традиция). – Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на асоциация “Онгъл”, т. 3, год. III, С., 2003, 31 - 38.

Чекова И. Паломничество в святые земли в русской фольклорной традиции. – Jеws аnd Slavs, Volume 10. Edit by W. Moskovich and S. Schwarzband. Semiotics of Pilgrimage. Jerusalem 2003, 55 - 72.

Чекова И. Св. Георгий Победоносец и св. Димитрий Солунский в культурной традиции Киевской Руси. – In stolis repromissionis. Светци и святост в централна и източна Европа. С., 2012, 211-222.

Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.