СИД „Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи“

 

гл. ас. д-р Венета Савова

 

Свободноизбираемата дисциплина е предназначена за студентите от специалността БФ, РО от I до IV курс през летния семестър на уч. 2015/2016 г.

 

Анотация на курса

Курсът е замислен като интердисциплинарно разглеждане на представата за Божия избраник и Божия народ и е организиран в три модула:

 

I.

В първия модул основният акцент е поставен върху изясняването на Старозаветната визия за избраничеството в индивидуален и в колективен формат, както и върху трансформацията на юдаистичната концепция от новата християнска представа за отношенията между Бога и човека в новозаветните времена. Предвидено е този преглед да бъде илюстриран с примери от старобългарски текстове.

 

II.

Вторият кръг от теми е посветен на светостта като феномен на християнския живот и световъзприемане. Освен основните проблеми, свързани с диахронния преглед на светостта и култа към светците, е предвидена и практическа работа с различни по жанр агиографски текстове.

 

III.

Третият модул е изцяло посветен на култа към св. Алексий Човек Божи. Предвижда се анализ на специфичната номинация на светеца, детайлен анализ на житийния сюжет и на оригиналната Климентова служба за светеца, който да илюстрира вече направения теоретичен преглед по посочената проблематика.

Този курс е замислен като част от поредица свободноизбираеми дисциплини, обединени от заглавието „Идеите на Средновековието“.

 

I. Въвеждащи теми, свързани с библейската визия за човека и отношенията му с Бога.

 1. Диахронен преглед на отношенията на Бога с хората – Старозаветни и Новозаветни параметри. Избраниците на Бога и Богоизбраният народ в Стария завет – Авраам, Исаак, Йаков, Йосиф и Мойсей и концепцията за избрания народ. Анализ на старобългарски текстове, в които образите на патриарсите е ключова.
 2. Проблемът за рода, семейството и приемствеността в Старозаветен план. Трансформация на концепцията за Божието избраничество в индивидуален и групов формат в контекста на Новия завет.
 3. Новата визия за ролята на рода в Новозаветен план – отношението към кръвното родство, обрезанието и етническия произход.
 4. Ближният и чуждият в библейски контекст. Любовта – новото отношение на Бога и човека. Преобразяващите аспекти на любовта.

 

II. Светостта или изявата на Човеците Божии в света.

 1. Концепцията за святост – формиране на християнската представа за святост.   Диахронен поглед към светостта. Типове светци: мъченици, отшелници, воини, владетели, светители и др. Словесната изява на култа.
 2. Агиографските текстове: Как да се чете и разбира житийният текст? Работа с подбрани агиографски текстове и експериментална работа по слушане/четене и разбиране/анализиране.
 3. Агиографските текстове: Похвалните слова като специфична словесна изява на култа. Работа с похвални слова на св. Климент Охридски и св. Патриарх Евтимий.
 4. Тялото на светеца и параметри на християнската визия за тялото. Именуването на светците. Проблемът за името. Име и образ.

 

III. Св. Алексий Човек Божи.

 1. Култът към светеца – формиране на почитта, история на Изток и на Запад.
 2. Проблемни въпроси, свързани с изясняване на историята на култа.
 3. Анализ на житийния сюжет през призмата на вече изяснените концепции за светостта.
 4. Химнографската продукция за св. Алексий Човек Божи. Преводна и оригинална химнография за светеца..
 5. Службата на св. Климент Охридски за св. Алексий Човек Божи. Анализ на канона.
 6. Обобщение и оценяване.

 

15. 06. 2015 г., Венета Савова