Облеклото и езикът: традиции и модерност

 

проф. Маргарет Димитрова и д-р Миглена Иванова

 

Целта на предлагания курс е да запознае студентите с промените в историята на българската култура в балканския й контекст ‒ в отношението й към дрехата и към нейното назоваване. Ще бъдат обсъждани въпроси на терминологията (родни думи, заемки и калки), семантиката на дрехата, социалната й роля и нейният език (изразност). Курсът ще се основава главно на работа с конкретни текстове от различни периоди на българската книжнина.

 

Метод на оценяване: текуща оценка на базата на участие в дискусиите в час и изпълнение на индивидуална (екипна) задача.

 

Теми:

 1. Дрехата и човекът. Социумът и езикът.
 2. Облеклото в Библията. Старобългарски съответствия на гръцки (латински) думи за дрехи в Септуагинта и Вулгата. Речникът на J. P. Louw and E. A. Nida.
 3. Християнската екзегеза и средновековните български преводи. Невястата в Песен на Песните, нейното облекло и неговите тълкувания.
 4. Облеклото в средновековната българска книжнина. Преводна и оригинална литература. Старобългарски съответствия на гръцки думи, назоваващи облекло. Облеклото на владетеля и на отшелника. Запазени изображения.
 5. Писмени извори и изображения: облеклото в средновековните български паметници.
 6. Облеклото в традиционната българска култура. Социален статус и облекло. Регионални разлики. Диалектни разлики. Семантични промени (напр. на думата „риза“).
 7. Ритуал, облекло и метафори – в християнската книжнина и в традиционната култура. Инициация и облекло.
 8. Модата през Възраждането – между алафрангата и алатурката.
 9. Езикови особености на публикации във възрожденската периодика, свързани с облекло.
 10. Градското и селското облекло в следосвобожденската епоха. Културни влияния и език.
 11. Практическа работа с ръкописни документи от края на ХІХ в., свързани с традиционното градско и селско облекло. Език на документите. Норма и регионалност.
 12. От декорацията на традиционното облекло и украсата на ръкописните книги до българския стил
 13. Празнично и всекидневно облекло по времето на социализма.
 14. Практическа работа с дешифрами на интервюта, съдържащи описания на облеклото в българските градове и села през петдесетте и шестдесетте години  на ХХ в.